Data og rettigheter

Stortingsmelding 15, av 30. mars 2012, understreker blant annet viktigheten av at informasjon fra grunnundersøkelser gjøres allment tilgjengelig. NADAG er et svar på denne meldingen, og vi ønsker at alle data betalt av det offentlige skal være tilgjengelig for samfunnet. Alle data som leveres til NADAG vil derfor være åpne og gratis.
Kontraktsformuleringene er tilpasset slik at oppdragstaker må levere fulle datasett til oppdragsgiver og NADAG.

For nye data som samles inn/bestilles til ulike prosjekter, bør det kontraktsfestes at den som har betalt for data skal kunne benytte disse slik man ønsker, inkludert å publisere data. Det er laget et forslag til formuleringer som kan benyttes som tillegg til standardkontrakter (NS):

Notat om kontraktstillegg vedrørende rettigheter til data.

Kontraktsformuleringene er tilpasset slik at oppdragstaker må levere fulle datasett til oppdragsgiver og NADAG, og på bestemte format. Sørg også for at oppdragstaker leverer ferdig datarapport og andre relevante vedlegg i opplastingen gjennom GeoSuite Toolbox.

For data som er bundet av tidligere kontrakter, vil det kunne være begrensinger på hva som kan publiseres. I dette tilfellet bør man gå gjennom disse kontraktene, og avklare med leverandør om hva som kan publiseres i NADAG. En del dataleverandører har signalisert at det vil være uproblematisk å publisere metadata, f.eks. stedfestelse, boretype, boret dybde, firma, dato, rapportnummer.

Se også dette notatet NVE/NADAG har laget for kommuner og andre knyttet til data og rettigheter.

Notatet ble sendt til alle kommuner som brev fra NVE i november 2019.

Den som leverer data til NADAG er ansvarlig for innholdet i datasettet. NGU foretar teknisk kvalitetskontroll, men retter ikke eventuelle feil i selve datasettene. NADAG og bidragsytere er ikke ansvarlige for den enkeltes bruk av datasettene som ligger i NADAG. Datasettene og rapportene ble laget for bestemte formål/prosjekt. Den som benytter data for nye formål/prosjekt må gjøre egne og selvstendige vurderinger av dataenes kvalitet, egnethet og gyldighet. Ved bruk av data skal det refereres til rapport/dataeier. Datasettet er gjort tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Ved å bruke NADAGs nettjenester godtas disse vilkårene for bruk.