Mulighet for marin leire (MML)

Kartlaget "Mulighet for marin leire" innen karttjenesten MarinGrenseWMS2 er opprettet som en hjelp til å lese et kvartærgeologisk kart. Tjenesten illustrerer hvor det potensielt kan finnes marin leire - enten oppe i dagen eller under andre løsmassetyper. Tjenesten leverer ikke informasjon innenfor vanndekte områder under marin grense/i sjøen, selv om marin leire (inklusive nye sedimenter) her må regnes som vanlig forekommende.
Utsnitt fra karttjenesten med kartlaget «Mulighet for marin leire». Kartet viser et område ved Kvål i Sør-Trøndelag.

Her kan du gå direkte til karttjenesten. Velg "Kart", deretter "Marin grense og mulighet for marin leire".

Her finner du mobilversjonen av karttjensten. Velg “kart” i hovedmenyen til høyre, deretter “Temakart” og deretter "Marin grense og mulighet for marin leire".

Finkornige marine avsetninger, herunder marin leire og kvikkleire, finnes kun innenfor den løsmassetypen som kalles hav- og fjordavsetninger (på karttjenesten: tykk havavsetning). Denne løsmassetypen er markert med blå farge på det kvartærgeologiske kartet, der avsetningen finnes i dagen. Imidlertid er det mulig å finne hav- og fjordavsetninger under andre løsmassetyper (som vises med andre farger på det kvartærgeologiske kartet) under den marine grensen. Det gjøres oppmerksom på at karttjenesten generelt ikke leverer informasjon om løsmassetypene innenfor vanndekte områder under marin grense/i sjøen. Her er hav- og fjordavsetninger imidlertid vanlige, også i form av nye, løst lagrede sedimenter.

Muligheten for å finne marin leire på land kan grovt sett inndeles i seks klasser. Det er disse som vises i karttjenesten "Mulighet for marin leire". Det er viktig å påpeke at denne karttjenesten ikke viser ny informasjon i forhold til det kvartærgeologiske kartet 1. Tjenesten er basert på en filtrert og forenklet versjon av dette, koblet med datasettet for marin grense. Det er viktig at man sjekker hvilken målestokk kartleggingen har foregått i 2, og det bør også tas høyde for at marin grense stedvis kan være beheftet med noe usikkerhet (se Marin grense). Blant annet derfor er polygoner, som krysser eller ligger nær marin grense, tatt med i klassifiseringen. Imidlertid viser en skravur hvilken del av disse polygoner som ligger over marin grense, og som det derfor generelt kan ses bort fra mht mulighet for marin leire. Unntak vil være områder der andre løsmasser ligger oppå marin leire, men da vil sistnevnte ikke finnes over nivået for marin grense. For mer detaljert informasjon om usikkerheter og unntak, klikk her. De følgende seks klasser beskriver muligheten for å påtreffe marin leire i et område på land. 

  • Svært stor: Områder med hav- og fjordavsetninger i dagen. Her finnes det svært ofte finkornige marine avsetninger, herunder leire og kvikkleire. Grovere løsmasser kan også forekomme.
  • Stor: Områder med relativ stor sannsynlighet for å påtreffe hav- og fjordavsetninger under løsmassetypene som finnes i overflaten. Inkluderer primært strandavsetninger, elveavsetninger og myr. Tilstøtende polygoner i klassen 'Svært stor' øker sannsynligheten for at hav- og fjordavsetninger (og mulig marin leire) finnes i dypet i 'Stor'-polygonene.
  • Middels: Områder der muligheten for å påtreffe hav- og fjordavsetninger under løsmassetypene som finnes i overflaten er middels stor. Inkluderer blant annet breelvavsetninger, vindavsetninger og noen typer breavsetninger. Tilstøtende polygoner i klassen 'Svært stor' kan i noen tilfeller være et tegn på at hav- og fjordavsetninger (og mulig marin leire) finnes i dypet i 'Middels'-polygonene.
  • Svært stor men usammenhengende/tynt: Områder der det i dagen finnes et tynt eller usammenhengende dekke av strand-, hav- og fjordavsetninger over berggrunnen. Kan inneholde spredte eller tynne forekomster av marin leire.
  • Liten: Områder der muligheten for å påtreffe hav- og fjordavsetninger under løsmassetypene som finnes i overflaten er relativ liten, og da kun ved eller under den marine grensen. Gjelder for eksempel flere typer moreneavsetninger og skredavsetninger i bratt terreng. I sistnevnte tilfelle er muligheten for å påtreffe marin leire størst nær dalbunnen ved foten av skråninger. Tilstøtende polygoner i klassen 'Svært stor' er kun unntakelsesvis en indikasjon på at hav- og fjordavsetninger (og mulig marin leire) finnes i dypet i 'Liten'-polygonene.
  • Stort sett fraværende: Områder der muligheten for å påtreffe hav- og fjordavsetninger under løsmassetypene i overflaten er helt fraværende eller minimal ved eller under marin grense. Innbefatter for eksempel forvitret og humusdekket bergrunn, samt tynt eller usammenhengende moreneavsetning over berggrunn.

Klikk her for liste med løsmassetyper (jordarter) og deres klassifikasjon mht mulighet for marin leire. (oppdatert 17.12.2019).

Bruk av det avledet kartet og kobling mot andre datasett:

Karttjenesten kan brukes til overordnet «screening» av store områder mht mulig forekomst av marin leire. Andre typer data kan bidra til å verifisere om hvorvidt marin leire er tilstede eller ikke for eksempel grunnboringsdata.Tjenesten leverer ikke informasjon om MML innenfor vanndekte områder under MG/i sjøen da løsmassene som regel ikke er kartlagt her (selv om mange løsmassepolygoner på land av tekniske årsaker er trukket over strandlinjen og ut i sjøen). Det gjøres imidlertid oppmerksom på at marin leire også er vanlig under havnivå både i form av gamle avsetninger og nye, løst lagrede sedimenter. De nye avsetningene kan utgjøre en særlig utfordring mht stabilitet.

Det er en del detaljinformasjon i det kvartærgeologiske kartet som i tillegg kan være nyttig i forbindelse med vurdering av grunnforholdene en gitt plass. En del av denne er filtret bort i det avledet kartproduktet for oversiktlighetens skyld.

Kartlegging utført i målestokk mindre detaljert enn 1:50.000, for eksempel 1:250.000, gir kun en veldig grov oversikt over de geologiske forholdene og har derfor begrenset bruksverdi.