Moreneblokker på Lista

Lista fyr ligger i Farsund kommune i Agder. Her finner vi en rekke kvartærgeologiske dannelser.
For moro skyld bruker vi i dag et 120 år gammelt bilde for å illustrere ukas geologiske sted, som altså er Lista fyr. Foto: NGU/1902

Lista fyr ligger på en liten lav morenehaug som er en rest av den såkalte Lista-morenen. Selve fyret er oppført i granitt. Mellom fyret og Steinodden finner vi et felt med store moreneblokker. Alt finere materiale er vasket bort og blokkene er det eneste som er igjen av den opprinnelige endemoreneryggen.

I skråningen oppover mot fyret finns det flere små strandvoller. De øverste sporene etter bølgepåvirkning er et blokkbelte på nordvestsiden og en strandkant i morenen på sørvestsiden av fyret. De ligger 8 til 10 meter over havet, og høyere har ikke havet stått her. 

Den øverste del av morenehaugen ved fyret, 10 til 14 meter over havet, består av morenemateriale som stort sett er upåvirket av havet. 

På Steinodden finnes det også en serie lave strandvoller. Ved Lista fyr - Steinodden har vi en konsentrasjon av forskjellige interessante geologiske fenomener, og dessuten representerer denne kyststrekningen en særegen flott natur.