Mineralressurser

Norge er rikt på mineralressurser. NGU kartlegger og undersøker hvor i Norge man finner mineraler, metaller og byggeråstoff som kan ha stor samfunns- og næringsverdi. Våre kart og data er viktige byggesteiner for bærekraftig utvikling og forvaltning. Områder med forekomster av såkalte kritiske råmaterialer (critical raw materials) er høyt prioritert i vår kartlegging.

Regjeringen lanserer ny mineralstrategi våren 2023. Et viktig punkt i denne mineralstrategien er et såkalt hurtigspor for mineralutvinning i Norge. Som del av dette hurtigsporet er NGU bedt om å intensiverekartleggingen av kritiske mineraler og metaller, og å tilgjengelligjøre data fra slik kartlegging.