Miljøundersøkelser

Det å ha kjennskap til det kjemiske miljøet vi omgir oss med er viktig i mange sammenhenger, eksempelvis i fylkenes og kommunenes arbeid med utarbeiding av reguleringsplaner. Det er mange kilder til uheldig kjemisk påvirkning både på barn, voksne og dyr både av naturlig art og antropogen art, disse må kartlegges. Hva finnes i jorden i barnehagen? Kommer det sigevann fra avfallsdeponiet ut i elven? Er det radioaktive avgangsmaterialer fra gruven?

Ved kartlegging av miljøet rundt oss er det viktig å ha kjennskap til den naturligebakgrunnen i tillegg til den antropogene påvirkningen. I områder med alunskifer må man eksempelvis være bevist på radon påvirkning. I bymiljøer er det en rekke antropogene miljøgifter og man må for eksempel ha kontroll på hvor byggemassene gjenbrukes eller deponeres. NGU har de siste 10 årene kartlagt kvaliteten på byjord i en rekke norske byer.