Metaller i dyphavet

Det har lenge vært kjent at store mengder metaller utfelles i forbindelse med varme kilder på midthavsryggene. Disse metallene utgjør en ressurs som muligens kan utnyttes i framtida.
Hydrotermale skorsteiner i Soria-Moria-området på den Midt-Atlantiske ryggen nordøst for Jan Mayen. Den grønne fargen skyldes blant annet utfelling av kobber. Foto: Rolf Birger Pedersen, Universitetet i Bergen.

Dyphavet er den minst kjente delen av Norge. Dybder på flere tusen meter gjør detaljert kartlegging teknisk og økonomisk krevende, og hittil har vi heller ikke hatt tungtveiende økonomiske argumenter for å kartlegge. Internasjonalt er det imidlertid flere initiativer på gang for å kartlegge og utvinne metaller langs midthavsryggene. Også norske miljøer deltar aktivt i dette arbeidet. Kartlegging av midthavsryggene i norske havområder hører naturlig inn under NGUs arbeidsområde med hensyn på både ressurskartlegging og havbunnskartlegging i regi MAREANO.