Maringeologi

Maringeologi skal gjennom kartlegging og studier i norske kyst- og havområder bidra til den overordnede nasjonale målsetning om et rent og rikt hav, og bidra til å sikre at marine og geologiske ressurser forvaltes på en god og forsvarlig måte.

Maringeologi har som målsetting at all geologisk kunnskap om havbunnen skal være tilgjengelig gjennom vår maringeologiske database. En stor del av arbeidet i Maringeologi foregår i samarbeid med forskere og institusjoner nasjonalt og internasjonalt, med finansiering eller delfinansiering fra forskningsråd, industri, EU og andre kilder. MAREANO-programmet mottar en øremerket bevilgning til kartlegging i Norskehavet og Barentshavet.