Marin grense

Her kan du se hvor høyt havet gikk etter siste istid. Marin grense er en av NGUs nettjenester. Informasjonen er nyttig i arealplanlegging og kvikkleirekartlegging.

Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Høyden avhenger av hvor man er i Norge og varierer mellom null og 220 meter over dagens havnivå. Landet var blitt presset ned av innlandsisen. Da isen smeltet, flommet havet innover det nedtrykte landet. Les her mer om landheving og havnivåendringer på NGUs nettsider.

Bildet viser marin grense (MG) ved Kvål i Melhus kommune.
Terrassen Høgmælen i bakgrunnen på fotoet øverst, avspeiler den marine grensen (MG) ved Kvål i Melhus kommune. I det øverste kartet er MG-verdien angitt i hvit på liten blå firkant, på et løsmassekart der selve terrassen er vist i oransje (breelvavsetning). Den stiplede blå linjen viser beregnet MG for hele dalføret og er basert på flere MG-verdier i regionen. Marin leire finnes generelt ikke i de skraverte områdene over MG. I det nederste kartet er det samme utsnittet «oversatt» til å vise områder der det potensielt kan finnes marin leire, se nærmere beskrivelse herunder. Foto: Louise Hansen

Marin leire og kvikkleire

Det er viktig å kjenne til den marine grensen fordi den angir det høyest mulige nivået for løsmasser som opprinnelig er avsatt i hav og fjord.

Da landet steg etter siste istid, ble avsetningene av grus, sand, silt og leire hevet til tørt land. Det har gitt trøbbel helt fram til våre dager fordi det har noen steder har utviklet seg kvikkleire i den havavsatte leiren. Skred i kvikkleire kan ha store konsekvenser. I tillegg kan leire begrense vannførende lag, og saltvann kan påvirke kvaliteten på grunnvannet. Slike problemer kan imidlertid utelukkes over den marine grensen.

Marin grense og løsmassekart fra NGU blir brukt av NVE som basis for Aktsomhetskartet.

Bruk av MG-informasjon

Marin grense (MG) presenteres på nett som punkter (MG-registreringer), linjer (modellert MG) og polygoner (arealer over og under MG), og kan lastes ned av brukerne. Arealer under MG med lite eller ingen marin påvirkning er også vist (enkelte dalfører).

MG kan, sammen med løsmassekart, være en hjelp til å avgrense områder der marin leire kan forekomme. Det er viktig at man sjekker hvilken målestokk som gjelder for løsmassekartet og den bør være M 1:50.000 eller bedre (bruk informasjonsverktøyet på linjene til løsmassepolygonene i netttjenesten for å sjekke dette). Det bør også tas høyde for at registrering av MG stedvis kan være beheftet med noe usikkerhet, og at dekning vil variere. Usikkerheten på MG-punktene vil sjelden overstige 10 m i høyde, og de viktigste områder med marin leire vil være fanget opp av den presenterte modellen på nett. Imidlertid vil usikkerheten på modellert MG være noe større i områder med få MG-registreringer. Karttjenesten blir oppdatert i takt med at ny MG-informasjon kommer inn. Siste oppdatering skjedde i februar 2021.

I lenken under beskrives et avledet kartprodukt, som gir oversikt over områder der forekomst av marin leire er mulig basert på løsmassetyper fra de kvartærgeologisk kartene, koblet med MG-informasjonen.

Illustrasjon av at marin leire kan forekomme under ulike løsmassetyper.
Det er viktig å vite at marin leire kan forekomme under ulike løsmassetyper. Se 3D-illustrasjonen.