Langsiktig verdiskaping

Mineraler og bergarter skaper store verdier for det norske samfunnet. Slik har det vært siden mennesker bosatte seg i Norge, og slik vil det bli i framtiden.
Jernmalmtransport fra Ørtefjellmoen i Rana kommune. Foto: Tor Arne Sandnes, SeNor

Opp gjennom vår historie har mineraler og bergarter vært viktig for samfunnet. Allerede i steinalderen var det høyt spesialiserte "fabrikker" som laget våpen og redskaper fra egnete bergarter som ble utvunnet fra berget. Kleberstein ble i tusener av år benyttet til kokekar, støpeformer og husgeråd, og i mer enn 1300 år fra før vikingtiden og helt til begynnelsen av 1900-tallet fantes store steinbrudd for fremstilling av kvernstein.

Vår gruvehistorie er et kapittel for seg selv. Særlig siden 1500-tallet har utvinning av metaller skapt store verdier og byer og handelssteder over hele landet. Røros og Løkken er eksempler på gruver som var aktive i flere hundre år, og som fremdeles kan skjule nye ressurser for framtiden. Selv om mange av metallgruvene ble nedlagt på slutten av 1900-tallet førte vekst i utvinning av industrimineraler og byggeråstoffer til at Norge fremdeles har rundt 6000 arbeidsplasser over hele landet knyttet til utvinning av mineralressurser.

Utvinning av egne ressurser og import av ressurser fra andre land gir grobunn for betydelige verdikjeder basert på mineralske råstoffer. Direkte foredling av slike råstoffer utgjør derfor i verdi nesten ti ganger mer enn selve utvinningen. I tillegg kommer industri som baserer seg på produkter laget av mineralske råstoffer.

Selv om utvinning av kalkstein til sement ikke sysselsetter så mange mennesker i Norge, er det lett å forstå hvor betydelig verdikjeden som baserer seg på denne utvinningen er. I Europa regner man med at 70 prosent av alle verdikjeder starter i en gruve eller et steinbrudd. Man antar at 30 millioner arbeidsplasser i EU er avhengig av mineralske råstoffer. Brudd i tilførselen av mineralske råstoffer til våre verdikjeder kan derfor få store konsekvenser. Følgelig ser vi en tendens til at store industribedrifter prioriterer å skaffe seg kontroll over råstoffene.

Langsiktig planlegging er vesentlig for mange gruver og steinbrudd og samfunnet rundt dem. Derfor ser vi økende tendenser til at bedrifter planlegger i et 100-års perspektiv.