Løsmasser

Løsmassene som ligger over berggrunnen er en av våre aller viktigste, ikke-fornybare naturressurser.

NGU utfører kvartærgeologisk kartlegging (løsmassekartlegging) og har hittil kartlagt 2/3 av Norges areal i målestokk 1:250.000. I mange områder finnes mer detaljerte kart, vanligvis imålestokk 1:50.000.

En ny karttjeneste i 2013 er Marin grense (MG), med nyttig informasjon for eksempel innen offentlig planarbeid.

Samtidig med kartleggingen av ulike løsmassetyper og geologiske enheter, utføres det forskning på istidshistorie, herunder klimavariasjoner, samt løsmassenes lagfølge og alder for å bidra til en økt forståelse av de geologiske hendelsene som har formet landskapet og hvordan løsmasseressursene er dannet.

Bruk og tilgjengelighet

Kunnskap om løsmassene spiller en viktig rolle i leting etter og vurdering av ulike typer råmaterialer og naturressurser, ved praktisk utnyttelse innen avfallslagring, jordbruk, anleggsvirksomhet, m.v. (byggegrunn), og ved vurdering av forskjellige naturfarer.

Kvartærgeologiske data er viktig ved skredfareanalyser, sammen med blant annet topografiske data og data om tidigere skredhendelser. I et detaljert løsmassekart (1:50 000 og større målestokk) vil både løsneområder, skredbaner og avsetninger fra tidligere skredhendelser være kartlagt.

Kvartærgeologiske kart (løsmassekart) og systematisk utforskning av løsmassene og deres egenskaper, tykkelse, m.v. gir brukere kunnskap og informasjon som er nødvendig for å kunne ta riktige beslutninger ved areal- og miljøplanlegging/ arealbruk.

NGUs kunnskap om norske løsmasser er tilgjengelige som kart, databaser og publikasjoner.

Viktige kart og publikasjoner:

 • Kvartærgeologiske kart 1:50 000, NGU, serie med bladinndeling etter Statens Kartverk M 711
 • Løsmassekart/ kvartærgeologiske kart 1:250 000, NGU, serie med fylkeskart
 • Kvartærgeologisk kart over Norge. Tema: Jordarter 1:1 mill, NGU 1990
 • Kvartærgeologiske kart over Nordkalotten 1:1 mill, NGU 1986-1987
 • Kvartærgeologiske kart over Midt-Norden 1:1 og 1:2 mill, NGU 1999
 • Kvartærgeologisk kart over Finnmark 1:500 000, NGU 1996
 • Bok: Nord-Trøndelag og Fosen - Geologi og landskap
 • Bok: Ka dokker mein førr stein! - Geologi, landskap og ressurser i Troms
 • Teksthefte: Kvartærgeologisk kart over Norge. Tema: Jordarter
 • Gråsteinen 13: Røros – verdensarv med kåppår, krom og kvitsand
 • Gråsteinen 10: Spor etter istiden i Oslo og Akerhus
 • Gråsteinen 5: Trondheim fra istid til nåtid