Kyst og fjord

Norskekysten er eit viktig område for verdiskaping, men kunnskapen om sjøbotnen i kystsona er avgrensa og arealbruken er i stor grad basert på gamal og utdatert informasjon. Ei av våre oppgåver er difor kartleggjing av geologi og botntilhøve ved hjelp av moderne metodikk.
Tafjord på Sunnmøre – foto med djupnedata frå Kartverket. Foto: Odd Harald Selboskar

Vanlege sjøkart gjev avgrensa informasjon om djupntilhøve, og i realiteten ingen informasjon om undersjøiske landskap, sediment, straum og andre miljøtilhøve. For å optimalisera verdiskapinga, på ein bærekraftig måte, treng me meir kunnskap. Eit godt kunnskapsgrunnlag vil leggja til rette for færre konfliktar innanfor arealutnyttinga.

NGU har i fleire prosjekt levert detaljerte marine kart frå område på kysten. Dei mest detaljerte karta så langt er utarbeidt i Fosnes kommune i Nord-Trøndelag, i Sør-Troms og i Oslofjorden. Karta er til stor hjelp i kommunanes forvalting av sine marine område.

Eitt døme er at detaljerte kart over ankringstilhøve, gravbarheit og oksygenfattige område kan hentast rett inn i kommuneplanleggjaranes dataverktøy. Slik kan ein plassera oppdrettsanlegg både med tanke på optimal fiskehelse, høg produktivitet og sikker oppankring.

Lofotodden – flyfoto med dybdedata fra Kartverket. Foto: Fjellanger Widerøe.
Lofotodden – flyfoto med djupnedata frå Kartverket. Foto: Fjellanger Widerøe
Kartlegging av havbunnen ved hjelp av NGUs interferometriske sonar montert ombord på FF Seisma.
Kartleggjing av havbotnen ved hjelp av NGUs interferometriske soner montert ombord på FF Seisma.