Kyst og fjord

Norskekysten er et viktig område for verdiskaping, men kunnskapen om sjøbunnen i kystsonen er begrenset og arealbruken er i stor grad basert på gammel og utdatert informasjon. En av våre oppgaver er derfor kartlegging av geologi og bunnforhold ved hjelp av moderne metodikk.
Tafjord på Sunnmøre – foto med dybdedata fra Kartverket. Foto: Odd Harald Selboskar.

Vanlige sjøkart gir begrenset informasjon om dybdeforhold, og i realiteten ingen informasjon om undersjøiske landskap, sedimenter, strøm og andre miljøforhold. For å optimalisere verdiskapningen, på en bærekraftig måte, trenger vi mer kunnskap. Et godt kunnskapsgrunnlag vil legge til rette for færre konflikter i arealutnyttelsen.

NGU har i flere prosjekter levert detaljerte marine kart fra områder på kysten. De mest detaljerte kartene så langt er utarbeidet i Fosnes kommune i Nord-Trøndelag, i Sør-Troms og i Oslofjorden. Kartene er til stor hjelp i kommunenes forvaltning av sine marine områder.

Ett eksempel er at detaljerte kart over ankringsforhold, gravbarhet og oksygenfattige områder kan hentes rett inn i kommuneplanleggernes dataverktøy. Slik kan man plassere oppdrettsanlegg både med tanke på optimal fiskehelse, høy produktivitet, og sikker oppankring.

Lofotodden – flyfoto med dybdedata fra Kartverket. Foto: Fjellanger Widerøe.
Lofotodden – flyfoto med dybdedata fra Kartverket. Foto: Fjellanger Widerøe.
Kartlegging av havbunnen ved hjelp av NGUs interferometriske sonar montert ombord på FF Seisma.
Kartlegging av havbunnen ved hjelp av NGUs interferometriske sonar montert ombord på FF Seisma.