Klimautvikling

Jordas klima endrer seg naturlig som resultat av kombinasjonen av krefter som virker utenfra, hovedsakelig solen, og de som råder på jordoverflaten, det vil si i atmosfæren og havet og på land.
Nord for Svalbard er klimautviklingen gjennom de siste 6-7 millioner år analysert ved å studere en lang sedimentkjerne fra havbunnen. Fra Knies m. fl. (2014).

Klimasystemene har endret seg systematisk gjennom Jordens historie. Jordens atmosfære og havstrømmene har endret seg kontinuerlig, og i løpet av de siste 2-3 millioner år har det foregått en veksling mellom istider og mellomistider. Under istidene var store landarealer på midlere og høye breddegrader dekket av is, mens mellomistidene har hatt et klima liknende det vi har i dag. På stor skala har klimaendringene påvirket det fysiske og det biologiske miljøet på en rekke måter som kan gripe inn i menneskets hverdag på faretruende vis. Videre inn i framtida vil de naturlige klimaendringene virke sammen med de som er frembrakt av mennesket (antropogene).

Det beste arkivet over millioner av års klimautvikling finner man i sedimenter avsatt i havet, men man kan også studere iskjerner fra for eksempel Grønland, og sedimenter/sedimentære bergarter på land. NGU har gjennomført og gjennomfører flere prosjekter, nasjonalt og internasjonalt, der formålet er å forstå omfanget av de naturlige klimavariasjonene og hvordan klimasystemene virker. Dette skaffer til veie det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å forstå hvordan framtidas klima vil kunne utvikle seg. Pågående aktiviteter ved NGU forsker på klima- og miljøendringer i Arktis og subarktiske områder i Norge, Russland, Norskehavet og i Barentshavet.

Relaterte prosjekter

CAGE
Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.