Kilder til informasjon

Her finner du kilder til informasjon for verdivurdering av geologisk mangfold.

Variasjon/geotoper  

Informasjon om naturtyper i forhold til rødlista finnes i Artsdatabanken. Miljødirektoratet har kart som viser utbredelse av naturtyper av ulik forvaltningsprioritet og kvalitet. Fra 2. desember 2020 er Artsdatabanken vert for portalen «Økologisk Grunnkart». NGU har geologiske grunnkart som er relevant, særlig kart over berggrunn og løsmasser. De fleste av temaene fra disse portalene er også publisert gjennom GeoNorge.  

Geologisk arv/geosteder  

NGUs database for geologisk arv inneholder i dag rundt 1500 geosteder og skal utvikles til å bli primærkilde for verdisatt geologisk arv. I dag er det mulig å få beskrivelser av geosteder, også dem som ble foreslått i fylkesvise verneplaner på 1970-80-tallet, men ikke verdisatte geosteder. Utviklingen i retning av verdisatte geosteder i databasen vil foregå i 2-3 år fra publikasjon av denne rapporten. I mellomtiden anbefales å kontakte fagekspertise på NGU direkte.  

Fagekspertise NGU: Tom Heldal, Tine Larsen Angvik, Terje Solbakk, Rolv Dahl.  

Framtidsutsikter

Selv om begrepet «Geologisk mangfold» ble lansert i forbindelse med naturmangfoldloven, er det fortsatt mye som gjenstår før det er utviklet en fullt operativ infrastruktur som gir god beslutningsstøtte for naturforvaltere og de som jobber med konsekvensutredninger.  

NGU jobber imidlertid med å omstrukturere sin database for geologisk arv slik at den kan gi relevant beslutningsstøtte for naturforvaltningen. Det planlegges en omfattende omstrukturering av databasen for å kunne lage søk som er relevante for forvaltning, inkludert å vise kvalitetskontrollerte data om verdivurderinger.