Kartlegging av leire og kvikkleire

Statlige programmer for kartlegging av kvikkleire har funnet sted siden 1980. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for denne kartleggingen og er nasjonal skredetat. NGU bistår NVE i kartleggingen. For å kunne forebygge kvikkleireskred og andre leirskred, er kartlegging av marin leire og kvikkleire sentralt.
Kvartærgeologisk kartlegging i felt. Foto: Louise Hansen.

NGUs arbeid fokuserer på kvartærgeologisk kartlegging som inkluderer kartlegging av marine avsetninger, herunder marin leire og andre relaterte emner (andre avsetningstyper, marin grense, skredgroper med mer).

De kvartærgeologiske kartene og kart over marin grense danner grunnlag for generell aktsomhet mot kvikkleireskred finner du nedenfor og under "Kart og data" på ngu.nos forside. De brukes også i skrednett.

En ny avledet karttjeneste for 'Mulig marin leire' fra NGU ligger også på nett.

En ny database for grunnundersøkelser er etablert på NGU, kalt NADAG. Den vil på sikt være til hjelp for å få oversikt over kvikkleireforekomster

Kartlegging av kvikkleire

Kartlegging av kvikkleire tar utgangspunkt i kjennskap til utbredelsen av hav- og fjordavsetninger fra de kvartærgeologiske kartene. Dette skjer gjennom geologisk kartlegging av løsmassene. Gjennom topografiske, geologiske og enkle geotekniske kriterier kan områder utpekes der det er mulighet for at store kvikkleireskred kan skje. Prosedyrer for denne kartleggingen er beskrevet i en NGI-rapport, og utføres av konsulenter.

Endelig påvisning av kvikkleire må imidlertid skje i et laboratorium. Innsamling og testing av prøver er beheftet med store kostnader, noe som ofte reduserer muligheten for å få gjennomført dette. Imidlertid finnes det metoder der man kan sannsynliggjøre forekomsten av kvikkleire gjennom sonderinger (tradisjonell metode) og geofysikk, se herunder. Et viktig aspekt av forebyggende arbeid er å opplyse om problematikken og relevante kart, og å gi retningslinjer for inngrep i områder der kvikkleire forekommer eller kan forekomme. For sistnevnte henvises til www.skrednett.no.

Utvikling av metoder

I de siste årene er det utført testing av geofysikk (2D resistivitet) til kartlegging av kvikkleire, som et supplement til geotekniske undersøkelser. Metoden baserer seg på at saltinnholdet i kvikkleire er relativ lavt, noe som gjør at sedimentet har noe høyere elektrisk motstand enn vannlig saltholdig, marin leire. Se mer om dette under temaside ”2D resistivitet for kvikkleirekartlegging”

Eksempel på kvartærgeologisk kart for Stiklestad i 1 : 50.00. Verdalsraset er fremhevet med blå linje. Kartet er vist med 1 km rutenett der nord er opp.
Eksempel på kvartærgeologisk kart for Stiklestad i 1 : 50.00. Verdalsraset er fremhevet med blå linje. Kartet er vist med 1 km rutenett der nord er opp.