Jordas dynamikk

Dynamiske prosesser er fundamentale i utformingen av jordas interne strukturer så vel som landskapene på overflaten.

NGU studerer jordas dynamikk på en rekke skalaer, fra tektoniske platebevegelser gjennom dannelsen av fjell og passive marginer, til forkastningsbevegelser og sedimentasjon.

Jorda består av flere lag. Ytterst finner vi den sterke jordskorpen, og under denne, en litosfære med sterke og svake områder. Innenfor dette finner vi den viskøse delen av mantelen og innerst Jordas kjerne. Bergartene i disse lagene deformeres gjennom geologisk tid, drevet av varme som dels stammer fra nedbrytning av radiogene elementer, dels fra Jordas dannelse. På stor skala driver bevegelser i lithosfæren strømning av mantelen gjennom subduksjon og havbunnsspredning. I sin tur driver disse prosessene deformasjon av lithosfæren. Tektonisk deformasjon, erosjon og sedimentasjon påvirker hverandre på regional skala: tektonisk innsynkning er ofte årsak til dannelse av sedimentære bassenger, mens både erosjon og sedimentasjon kan påvirke heving og innsynkning.

Dynamiske prosesser i Jorda former overflaten vi lever på. Disse prosessene inkluderer subduksjon av litosfæren og dannelse av fjellkjeder, ekstensjon av kontinenter og dannelse av passive marginer, og erosjon og avsetning av bergarter på Jordas overflate. En forståelse av den dynamiske utviklingen av disse prosessene er svært viktig for å forstå geologisk relaterte farer som vulkanisme, skred og jordskjelv - og for forskning på geologiske ressurser, for eksempel hydrokarboner og industrimineraler.