Havbunn

NGU kartlegger geologi og bunnforhold i fjordene, på kysten og til havs, deriblant bunnsedimenter, sedimentenes fysiske og kjemiske egenskaper, og dagens sedimentasjonsmønster. Kartene forteller oss hvordan miljøsituasjonen er i dag, hvordan den har forandret seg gjennom de siste hundre eller tusener av år, og om det er snakk om naturlige variasjoner eller menneskelig påvirkning.

Dataene benyttes videre til en lang rekke formål. Formålet med det store MAREANO-programmet er å framskaffe og formidle kunnskap om norske kyst- og havområder til forvaltning, industri og forskning. Viktige databrukere er fiskere, oljeindustri og direktorater. Ut fra bunntypen kan fiskerne se hvor det er gode forhold for tråling, og hvilke områder en bør holde seg borte fra for å unngå miljøødeleggelser. For eksempel er korallrev viktige gyte- og oppvekstområder for kommersielt viktige fiskeslag som uer, brosme og lange. Store områder med korallrev og andre bunndyrsamfunn er ødelagt som følge av tråling med tungt utstyr, og dette vil kunne unngås med bedre kartlegging. Havbruk i kystsonen er en stor og økende aktivitet, og aktørene trenger gode oppdrettslokaliteter både med tanke på bunnforhold og strømforhold. Ved planlegging av industriell utbygging kan man se hvor det har gått undersjøiske skred, hvor sedimentene kan være ustabile, og hvor det er trygt å legge rørledninger eller plassere plattformer på bunnen. Kjennskap til fordelingen av geologiske ressurser, naturtyper og biotoper er nødvendig for en økosystembasert, helhetlig forvaltning av sjøområdene. Det haster å få på plass kunnskap om naturgrunnlaget, både for å sikre en god forvaltning og for å utnytte ressursene på best mulig måte.

Relaterte prosjekter

Mareano
Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.