Grunnvann

Grunnvann er mer enn bare drikkevann. Grunnvann er også en viktig ressurs med mange andre bruksområder som vann til husholdning, jordbruk, industri, som energikilde for grunnvarme og som kildevann for salg på flasker. Grunnvann forvaltes av mange ulike sektormyndigheter avhengig av bruksområdene.

Grunnvann er generelt sett bedre beskyttet fra naturens side enn overflatevann, men ressursen kan likevel bli påvirket av naturlige prosesser og menneskelige aktiviteter. Derfor finnes det mange ulike lover knyttet til grunnvann og det er nødvendig å overvåke grunnvannets kvalitet og mengde for å sikre god og bærekraftig utnyttelse av denne ressursen.

Norges geologiske undersøkelse er vassdragsmyndighet for brønnboring og grunnvannsundersøkelser og har, sammen med NVE, ansvaret for den landsomfattende overvåkingen av grunnvannets mengde og kvalitet (LGN).

EUs vanndirektiv legger grunnlaget for en felles europeisk innsats for å bedre den økologiske og kjemiske tilstanden i kystvann, innsjøer, elver og grunnvann innen EU. Direktivet er tatt inn i norsk rett gjennom Vannforskriften der Klima- og Miljødepartementet har det nasjonale koordineringsansvaret. NGU bidrar gjennom driftingen av den nasjonale brønndatabasen GRANADA med viktig geologisk bakgrunnsinformasjon til bruk i karakterisering og klassifisering av grunnvannsforekomster.

Aktuelle linker: