Gravbarhet

Kart over gravbarhet er basert på kart over bunnsedimenter (kornstørrelse) og bunnsedimenter (dannelse). Kartet forteller hvor enkelt det er å grave i havbunnen.
Kart over gravbarhet i Astafjordene.

Kartet er basert på bunntype, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til sedimentene det graves i. Sandige sedimenter vil gjerne kollapse fortere etter utgravning enn hva mer finkornig materiale vil. Hard moreneleire med mye stein vil være svært vanskelig å grave i, mens fjell på bunnen eventuelt må sprenges bort. Kartet er viktig for utbyggingsprosjekt på sjøbunnen, for eksempel legging av rørledninger og plassering av undersjøiske installasjoner slik som oljeplattformer.