Gratis webinar om geologiske data

26.11.20 ble det holdt et gratis webinar om «Digitale geologiske data og samfunnsutvikling». Det ble arrangert av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og fylkeskommunene Vestfold og Telemark, og Viken, v/Regiongeologen. På denne siden kan du lese PDF-er fra webinaret og se programmet fra dagen.
Du vil få vite hvordan ulike geologiske data kan brukes i din kommune, der do bor eller driver næringsviksomhet. Illustrasjon: Tom Heldal.

Geologiske forhold er nøkkelfaktorer ved bygging av veier, boliger og infrastruktur, for råstoffutvinning til bygg og industri, og som grunnlag for biologisk mangfold og jord-og skogbruk. Vi har nå tilgjengelig mange ulike digitale geologiske data fra vår region. 

Innhold fra webinaret

Tid og sted

 • Torsdag 26. november 2020, kl 12-15
 • Webinar på Microsoft Teams (du får lenke med tilgang før møtet, hvis du er påmeldt)
 • Påmelding: Stengt
 • Deltakelse: Gratis

Noen tema ble vist på webinaret

 • Sammenhengen mellom geologisk mangfold og biologisk mangfold, skog- og jordbruk
 • Forekomster av ulike mineralressurser og byggeråstoffer som sand, grus og pukk
 • Områder med skredfare
 • Store svakhetssoner i fjell som må unngås ved bygging av tuneller eller andre anlegg
 • Risiko for radongass fra grunnen
 • Grunnvann
 • Bunnforhold i fjorder og sjø

Hvordan er alle disse forholdene i din region/kommune, der du bor eller driver næringsvirksomhet?

Disse og mange andre tema finnes det digitale data for, som kan hjelpe deg og din etat/bedrift.

Webinaret passer for:

Offentlige etater med virke innnen arealplanlegging, samferdsel, miljø, næringsutvikling, vann, skredsikkerhet, skog- og jordbruk, viltforvaltning m.m.

Private aktører som mineralbasert industri, entreprenører, konsulentvirksomhet og grunneiere

Programmet er tredelt:

 • Del 1 ønsker velkommen og gir en innledning om samarbeidet mellom fylkeskommunene og NGU
 • Del 2 presenterer ulike geologiske data og anvendelsene av dem
 • Del 3 ser på fremtidsutsikter og perspektiver

Deltakerne trenger ikke å ha en GIS-bakgrunn.

Lokale eksempler

Vi viser data fra samarbeidet mellom NGU, og de tidligere fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold, v/Regiongeologen, i perioden 1998 til 2020. Dataene er samlet inn gjennom omfattende kartlegging av ulike geologiske forhold på bakken, samt med bruk av satellitt, helikopter, fly og båt.

NGU har det nasjonale ansvaret for geologisk kartlegging og for framstilling / distribusjon av digitale geologiske data. Vi informerer om NGUs karttjenester og databaser, hvor det er innsyns- / nedlastningsmuligheter og hvordan dataene kan benyttes til ulike formål.

Program

Del 1 – velkommen og innledning

 • 12:00 - Velkommen! Ved fylkesordfører Terje Riis-Johansen, Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • 12:05 - Regiongeologen: Veien fra 1998 til 2020: Hva er gjort i Buskerud, Telemark og Vestfold fylker, og hva kan vi få ut av denne kunnskapen?

Del 2 – korte innledninger om tema og spørsmål/svar

 • 12:25 - NGU: introduksjon til NGUs digitale data: Hva finnes og hvordan kan de brukes
 • 12:40 - NGU: basisdata – geologiske kart. Berggrunn. Løsmasser. Geofysiske kart. Naturmangfold.
 • 13:15 - Pause
 • 13:30 - NGU: geologiske ressurser og grunnvann.
 • 13:50 - NGU: kyst og sjøbunn.
 • 14:10 - NGU: Farer og risiko. Skred. Radon. Svakhetssoner i fjell.
 • 14:30 - NGU: Runde med spørsmål og svar*

Del 3 – avslutning og perspektiv for fremtiden

 • 14:45 - Regiongeologen: Geologiske undersøkelser i Vestfold og Telemark fylke de neste 10 år – Invitasjon til kommuner og andre aktører for diskusjon av prioriteringer for det videre samarbeidet med NGU.

Alle påmeldte deltakere vil få en informasjonspakke før webinaret.

*Vi inviterer også til mulig oppfølging av ulike temaer for større eller mindre brukergrupper med GIS-kompetanse i ukene etter webinaret. Da blir det anledning til å gå i dybden vedrørende tekniske detaljer.

* Vi tar forbehod om mindre justeringer i programmet. Dette vil eventuelt bli meddelt påmeldte deltakere før webinaret.

Påmelding

Ved påmelding samtykker du samtidig til at NGU kan lagre personopplysninger til webinaret er over.