Geologisk mangfold i arealplanlegging

På denne siden kan du lære mer om hvordan du går fram for å vurdere geologisk mangfold i arealplanlegging og i en konsekvensutredningsprosess.

Register steder med geologisk mangfold

I tillegg til lenkene kan du også laste ned Surveu123-appen i Appstore.

Videoer fra webinar om geologisk mangfold

Du kan se fem videoer som oppsummerer et webinar NGU hadde om "Hva er geologisk mangfold?"

To varianter av geologisk mangfold

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) skal det tas hensyn til naturen når kommuneplaner, områdereguleringer og detaljreguleringsplaner utarbeides. Noen planer og tiltak trenger omfattende konsekvensutredninger (KU) om blant annet naturmangfoldet, før det kan fattes vedtak om arealbruken.  

Naturmangfold er i Naturmangfoldloven definert som summen av biologisk mangfold, landskapsmangfold, geologisk mangfold og økologiske prosesser. Den reviderte KU-veilederen sier at også konsekvenser for geologisk mangfold skal utredes i en KU.  

NGU har definert følgende to varianter av geologisk mangfold med ulik tilnærming til verdi:  

  • Geologi som kilde til variasjon i naturen. Et avgrenset område med en gitt geologisk sammensetning kan karakteriseres som en geotop.  
  • Geologi utvalgt som geologisk arv. Et avgrenset område som representerer en del av vår geologiske arv, kan karakteriseres som et geosted

Denne veilederen følger samme struktur som Statens vegvesens veileder for KU (V712) med en tre trinns metode for vurdering av KU; verdi, påvirkning og konsekvens. Konsekvens blir imidlertid ikke behandlet i denne veilederen. 

En kan fra to ulike utgangspunkt - se diagrammet over - komme fram til en begrunnelse for om det skal gis en verdivurdering; enten hvor en vurderer geotopen som en kilde til variasjon, eller som geosted hvor en vurderer det som geologisk arv.   

Verdisetting gjøres av et utvalg eksperter i henhold til metodikken beskrevet her. Lokaliteter som er fredet ved lov vil alltid få høy verdi, men må få ny vurdering.

På denne siden kan du lese mer om definisjonen av geologisk mangfold og hvordan informasjon kan innhentes, om registrering, kartlegging og verdisetting av geologisk mangfold og krav til dokumentasjon etter utredninger. Du finner også en egen begrepsliste i margen. 

GEOTOP: En klassisk v-formet ravinedal som en bekk har laget ved å grave seg inn i løsmasser. Ravinedaler er en del av et svært viktig økosystem, men står på rødlisten over landformer som er truet fordi de gjerne fylles igjen for så å jevnes ut til jordbruksland.

GEOSTED: Ved Trollholmsund ved Porsangerfjorden i Troms og Finnmark finner vi rauker, en spesiell landform dannet ved erosjon fra is og bølger i svake bergarter langs kysten.  Foto: Rolv Dahl