Geologisk arv

Vår geologiske arv, i tydinga stadar som i kraft av å visa geologiske fenomen, prosessar eller ressursar, formidlar geologi som vitskap, eller grunnlag for biosfæren og menneskets utvikling og kultur.
Fjordlandskapet vårt er krydra med geostadar som fortel historier om landskapets nyare utvikling. Preikestolen er ein slik stad.
Helleren i Jøssingfjorden i Sokndal kommune i Rogaland er et boplassområde, og er et kulturminne som spenner over uvanlig lang tid.   Husmannsplassen Helleren i Jøssingfjorden. Foto: Tobias Spaltenberger Helt innerst i bunnen av Jøssingfjorden stuper fjellet stupbratt ned på vestsiden. Den ender i et stort bergoverheng, ca. 60 meter langt og inntil ti meter dypt fra dråpefallet inn til bergveggen. I dette området er det konstatert kulturlag fra flere faser gjennom steinalderen.
Helleren i Jøssingfjorden i Sokndal kommune i Rogaland er eit 
geologisk kulturminne som spenner over uvanleg lang tid.
Heilt inst i botnen av Jøssingfjorden stuper fjellet stupbratt
ned på vestsida. Den endar i eit stort bergoverheng, ca.60 meter
langt og inntil ti meter djupt frå dråpefallet inn til bergveggen.
I dette området er det konstatert kulturlag frå fleire fasar
gjennom steinalderen.

Me har ein rik arv i vår berggrunn og lausmassane på den. Ein arv som fortel om jordas utvikling, om indre så vel som ytre prosessar. Om tidlegare tiders vulkanar og jordskjelv, istidenes meisling av landskapet, gamle landskap som har sett sine spor i det nye. Denne arven er verdifull. Forskarar har gjort store oppdagingar i Noregs geologiske arv, som har hatt verknad på geologi som vitskap.

Geostadar

Dei stadar som i særleg grad viser fram vår geologiske arv kallar me Geostadar (etter engelsk "Geosites"). Desse omfattar ikkje berre dei vitskapleg viktigaste stadane, men òg dei som viser geologiske prosessar og mangfald på ein måte som er eigna for læring og oppleving. Difor kan geostadar vera både dei stadar som har ført til framsteg for forskinga, dei kor ein kan læra geologi og dei som fører til opplevingar og vekkjer undring.

Geostadar kan vera svært viktig å bevara, lokalitetar som er viktig for heile verdas geologiforståing. Men det er òg viktig å bevara og skjøtta lokalt viktige stadar som gjev kunnskap til skuleelevar og andre som bur i området.

Rik naturoppleving

NGU samlar og formidlar informasjon om vår geologiske arv. Føremålet er delvis å ta vare på Noregs viktige stadar innanfor geologisk forståing, men i endå større grad å medverka til at folk som bur i Noreg, og dei som besøkjer oss, får ei rikare naturoppleving.