Geokjemisk kartlegging

Geokjemiske kart er produkt av en rekke forhold: Formål, område, prøvetakingsmedium, prøvetakingstetthet, prøvepreparering og analyse, kvalitetskontroll og kartframstilling, tilgjengelige ressurser.
  • Formål - Skal kartene brukes til malmleting, beregne avrenning til sjø, finne forurensning...?
  • Område - Et kontinent, et land, et fylke, en nasjonalpark, et nedbørfelt...?
  • Prøvetakingsmedium (styrt av formål, område, tilgjengelighet) - fastfjell, mineraljord, humus, grunn-/overflatevann, vegetasjon....?
  • Prøvetakingstetthet (styrt av formål, tilgjengelighet, økonomi) - 1/2500 km2, 1/300km2, 1/30km2, 3/km2,10-15/barnehage
  • Prøvepreparering og analyse - En stor prøve reduseres til noen få, representative gram før analyse for å bestemme et stort antall grunnstoffer, enten totalinnholdet eller etter ekstraksjon med et valgt middel (vann, salpetersyre, kongevann el.l)
  • Kvalitetskontroll og kartframstilling - Ekstra prøver fra felt og laboratorium gir grunnlag kvalitetsvurdering før tilpasset produksjon av kart for de ulike variablene
  • Tilgjengelige ressurser – Tilgang på kvalifisert arbeidskraft, til de aktuelle feltområdene, til laboratoriekapasitet, økonomiske rammer og tidsfrister