Geokjemi

Geokjemi er læren om jordklodens kjemiske sammensetning og kjemiske utvikling. En geokjemiker studerer grunnstoffenes fordeling i tid og rom i Jorden og de kjemiske prosesser og reaksjoner som styrer sammensetningen av bergarter og jord, samt syklusene til stoff og energi som transporterer jordens kjemiske komponenter, og deres samspill med hydrosfæren og atmosfæren.

Geokjemiske kart gir en arealmessig presentasjon av variasjonen av valgte grunnstoffer på jordoverflaten. De utarbeides på grunnlag av et stort antall kjemiske analyser av bergarter, jord, bekke- eller innsjøsedimenter, bekke- eller innsjøvann, torv, planterøtter, etc.

Victor Moritz Goldschmidt blir regnet som den moderne geokjemiens far, ikke så mange vet kanskje at han også startet opp "Statens Råstofflaboratorium" som i dag er NGU's laboratorium. På V.M. Goldschmidt tid var "Statens Råstofflaboratorium" verdensledende innen analytisk analyse og metode utvikling.

Fysikeren Mandelbrot arbeider med en del av matematikken som kalles fraktal geometri. Naturen har fraktale egenskaper, og det har konsekvenser for hvor mange observasjoner som trengs for å beskrive et område. For å reprodusere et kart, kreves det mellom 500-1000 observasjoner.