Forekomst - eller ikke - av marin leire

Finkornige marine avsetninger, herunder marin leire og kvikkleire, finnes kun innen den løsmassetypen som kalles hav- og fjordavsetninger.

Denne løsmassetypen finnes kun under marin grense (MG) og vises med mellomblå farge på kvartærgeologisk kart der den finnes i overflaten (på karttjenesten: tykk havavsetning). Imidlertid finnes det ofte hav- og fjordavsetninger under andre løsmassetyper. Disse vises med andre farger på de trykte kart og på NGUs karttjeneste med forenklet tegnforklaring. Her gjelder følgende:

Hav- og fjordavsetninger finnes ofte under marin strandavsetning, elveavsetning og torv/myr. I tillegg finnes de også ofte der det er tynn hav-/strandavsetning, men vil da være av begrenset mektighet/utbredelse.

Hav- og fjordavsetninger finnes noen ganger under randmorene, breelvavsetning, bresjø/innsjø avsetning, og vindavsetning.

Hav- og fjordavsetninger finnes sjelden under tynn/tykk morene, steinbreavsetning og skredmateriale. Hvis skredavsetninger ligger på eller nær dalbunnen, kan hav- og fjordavsetninger ligge under.

Hav- og fjordavsetninger finnes generelt ikke under MG der det på kart er markert forvitringsmateriale, tynt humus-/torvdekke over berggrunnen eller bart fjell/(fjell med) stedvis tynt (løsmasse-) dekke (unntatt tynn hav-/strandavsetning).

Ulike avsetningstyper kan altså ligge over hav- og fjordavsetningene, for eksempel breelvavsetninger. Man kan derfor noen steder treffe på marin leire ved boring foretatt fra en markoverflate som ligger litt over MG, men da vil leira begrense seg til under MG-nivået. For å ta høyde for dette og for generelt å ta høyde for usikkerhetene mht bestemmelse av MG, må man på nettjenestene vurdere løsmassepolygoner som krysser eller ligger nær MG-nivået.

Et avledet kartprodukt, som viser områder med mulig leire basert på løsmassetyper og MG verdier, er under utarbeidelse ved NGU.