Flomsedimenter

Flomsedimenter forekommer langs elver og bekker med varierende vannføring. Flomsedimenter består i hovedsak (90-99%) mineralkorn av bergartsfragmenter. De fleste av disse har en diameter som er mindre enn 0,2 mm. Partiklene stammer fra elvens dreneringsområde.

Flomsedimenter forekommer langs elver og bekker med variabel vannføring. Sedimenter avsettes på elvesletter og diker fra vannsuspensjoner under flom, når vannføringen overstiger det normale elveløpet.

Selv i moderate store bekker, kan vannstanden
stige med flere meter og dekker store landområder.
Også nye sedimentkilder åpne opp under flom.

Selv i moderate store bekker, kan vannstanden stige med flere meter, og dermed dekke store landområder. Også nye sedimentkilder åpnes opp under flom. Dermed er opprinnelsen av de suspenderte materialer i strømmen er mangfoldig.

Jordprofil
Jordprofil som viser historien til sedimenteringen.

Under en flom og spesielt de siste faser, vil noe av det suspenderte materiale deponeres på elvesletten, utilgjengelig under vanlig vannføring. Dermed er tilnærmet horisontale lag av flomsedimenter bygget opp over tid. Den totale tykkelsen på flomsediment kan være opptil flere meter. Flomsedimenter representerer således et viktig medium der naturlige og menneskeskapte (antropogene) giftstoffer transporteres og lagres på flomsletter.

Tidslinje gjennom sedimentlagene

Et vertikalt snitt gjennom flomsedimentet representerer historien til sedimenteringen gjennom tid og vil representere tidligere og eksisterende erosjon og sedimentkilder.

Flomsedimenter presenterer et smart prøvetaking medium fordi:

  • Sediment suspendert under flom har en utbredt opprinnelse som representerer et stort område.
  • En komposittprøve gjennom et vertikalsnitt av en flomslette representerer et stort antall av sedimentkilder som har vært aktive i forskjellige tider og danner en integrert prøve av hele opptaksområdet over tid. Derfor kan både menneskeskapte og naturlige kjemiske signaler bli oppdaget.
  • Flomsediment er tilgjengelig over hele kloden. Prøvetaking av både nyere flomsedimenter og sedimenter fra perioden under den industrielle utvikling tillater bestemmelse av de endringene som har funnet sted, samt en indikasjon på fremtidige trender. 137Cs, 210Pb, eller kan 14C dateringsteknikker brukes til å identifisere den relative alder av lagene innenfor de sedimentære sekvenser. 

I flere land

Flomsedimenter har blitt brukt i geokjemisk kartlegging i flere land. Historiskedata om delta utvikling og sedimentforsyningen til deltaene kan kartlegges. På denne måte kan endringer i fluksene av sediment-bundne kjemiske elementer kan identifiseres.

Flomsedimenter har blitt brukt i geokjemisk kartlegging i flere land: Kina,  Hellas, Østerrike, Belgia, New Foundland, Svalbard og Norge.

 


Kontakt
Relatert innhold