Fiskeri og havbruk

Geologisk informasjon om havbunnen er viktig både for fiskeri- og havbruksnæringen. Dataene benyttes både til å unngå miljøødeleggelser og til å øke produktiviteten.
NGUs forskningsfartøy FF Seisma som benyttes til kartlegging av kyst- og fjordområder. Foto: Reidulv Bøe.

Maringeologiske data benyttes blant annet til modellering av biotoper, dvs. forholdet mellom bunntyper og levende organismer. Kartene kan gi en indikasjon på hvor forskjellige fiskeslag holder til, og dette er viktig informasjon for fiskeriene og for en økosystembasert, helhetlig forvaltning. Marine grunnkart fra Astafjordområdet er tilrettelagt slik at de kan brukes ombord i fiske- og havbruksfartøyer som bruker elektroniske kartplottere fra Olex. Kartene fra dette pilotprosjektet kan lastes ned gratis fra www.olex.no.

Kaldtvannskorallrev på kontinentalsokkelen er blant våre rikeste marine naturtyper. De fungerer som gyte- og oppvekstområder for kommersielle fiskeslag som uer, brosme og lange. Store områder med korallrev og andre bunndyrsamfunn er ødelagt som følge av bunntråling med tungt utstyr. NGUs kartlegging bidrar til å framskaffe data slik at miljøødeleggelser kan unngås. Også havbruksnæringen, som er svært viktig for økonomi og sysselsetting langs norskekysten, benytter de marine kartene. Det haster å få på plass kunnskap om naturgrunnlaget, både for å sikre en god forvaltning og for å utnytte ressursene riktig. NGUs kartlegging av geologi og bunnforhold utgjør en viktig del av dette kunnskapsgrunnlaget.

Relaterte prosjekter

Mareano
Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Kontakt
Relatert innhold
Se også