Dybdeforhold

Når en skal kartlegge havbunnen er tilgang til detaljerte dybdekart like viktig som detaljerte topografikart er for de som arbeider på land. NGU benytter slike data i stort omfang
Dybdekart over indre Oslofjord sammenstilt med data fra land. Data fra Kartverket og NGU.

Detaljerte kart over dybdeforhold utgjør et viktig grunnlag for kartlegging av sjøområdene, både i fjordene, langs kysten og på sokkelen. Med detaljerte dybdedata kan vi se landformene på sjøbunnen, og på den måten komme fram til de riktige tolkningene av hva havbunnen består av og hvordan den er dannet.

For fiskere som bruker spesielle bunnredskap kan detaljerte dybdekart hjelpe med å redusere skader på utstyr og miljø, og minske både drivstoff- og tidsforbruk under fiske. Gode dybdedata er også helt avgjørende for forvaltningen og for dem som planlegger utbygging på sjøbunnen.

NGU anskaffer detaljerte dybdedata hovedsakelig gjennom Kartverket og andre kilder, men et multistråleekkolodd er også installert om bord på FF Seisma slik at vi har anledning til å samle inn data selv.

Relaterte prosjekter

Mareano
Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.