Dødisgrop ved Sanddøla

Ved elva Sanddøla i Grong kommune i Trøndelag finner vi en flott dødisgrop.
Flott dødisgrop ved elva Sanddøla, ei elv som kommer fra grensen mot Sverige og renner ut i Namsenvassdraget i Grong. Foto: Harald Sveian.

Her ligger det en terrasse i det geologene kaller glasifluvialt materiale, eller avsetninger lagt igjen av smeltevannselver fra isbreene. I terrassen ser vi et velformet grytehull i overflaten. Slike grytehull, eller dødisgroper, er relativt sjeldne i dette området.

Dødisgroper er ofte vannfylte forsenkninger, som vanligvis ligger i nettopp slike breelvavsetninger. De er dannet ved at isrester først ble begravd i løsmassene. Da isen senere smeltet, oppsto gropene.

Sandøla er ei sideelv til Namsen. Elva kommer fra Nordli nær grensen mot Sverige, går mot vest og nord, danner fossene Formosfoss og Tømmeråsfoss, før den faller i Namsen ved Grong kirke. Sanddøla er vernet mot vassdragsutbygging.