Detaljerte kvartærgeologiske kart

For noen bruksområder er det behov for detaljert informasjon om løsmasser og landskapsformer. I utvalgte områder er det derfor laget kvartærgeologiske kart i målestokk 1: 10.000, 15.000 eller 20.000.

 

Detaljerte kvartærgeologiske kart (M: 1:10.000) i bratt, skredutsatt terreng 

Ved skredfarevurderinger i bratt terreng stilles det store krav til kvalitet og nøyaktighet, se NVEs Veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng. NGU har laget detaljerte kvartærgeologiske kart i M 1:10:000 i utvalgte områder som basis for skredfarevurdering.  

Kartleggingen følger vanlig NGU-standard for kvartærgeologisk kartlegging, men inneholder mer detaljert informasjon. Den legger stor vekt på geologi og landformer som er viktige innen skredfarevurdering. På kartene i denne serien er det skilt i detalj mellom ulike typer skredavsetninger. Avsetningene og mange av landformene avspeiler de ulike skredprosessene som har virket i landskapet over tid. 

Kartene er tilgjengelige gjennom Nasjonal løsmassedatabase, Temakart Løsmasser nye detaljkart. PDF av en foreløpig, og endra mer detaljert utgave av de samme kartene er tilgjengelige på NGU.no. Sammen med PDF av kartene ligger et produktark som gir ytterligere informasjon om de kartlagte områdene, først og fremst med tanke på bruk i en skredfarevurdering. NGU kan ved forespørsel levere disse foreløpige kartene digitalt.  

Detaljerte kvartærgeologiske kart (M: 1:10:000, 1:15.000 og 1:20:000) under Marin Grense 

Det finnes detaljerte kvartærgeologiske kart for enkelte dalfører og andre typer områder som fokuserer på arealer under marin grense. I disse kartene er det vektlagt å inkludere informasjon som er relevant innen kvikkleireproblematikk. Kartene er også nyttige i andre sammenhenger som gjelder naturgrunnlaget. Se beskrivelse av kvartærgeologiske kart. 

Kartene er tilgjengelige gjennom Nasjonal løsmassedatabase, Temakart Løsmasser nye detaljkart.