Deformasjonsmålinger

Målinger av bevegelser i ustabile fjellpartier er avgjørende for å vurdere hvor aktiv deformasjonen i et fjellparti er. NGU kartlegger dagens bevegelser ved hjelp av satellittbasert InSAR – også kalt radarinterferometri – og GPS.
Osmundneset, som ligger på østsiden av Hyenfjorden, er et eksempel på at ustabilt fjellparti som ble oppdaget ved hjelp av InSAR.

InSAR er en metode som benytter radarsignaler fra satellitter til å måle høydeendringer i landskapet. Ved hjelp av avanserte algoritmer kan man på millimeterskala måle bevegelser i overflaten. Metoden fungerer best der overflaten er uten vegetasjon, da radarsignalene reflekteres best fra harde overflater som bart fjell. I områder med optimal overflate får man nesten heldekkende målinger.

Når overflaten er dekket av snø, er det ikke mulig å bruke InSAR. For å få målinger også på vinterstid installerer NGU og NVE reflektorer i en del ustabile fjellpartier. Reflektorene sikrer jevnlige målinger hele året fra de punktene de er installert.

InSAR-reflektoren er montert på en to meter høy mast, slik at den holdes fri for snø på vinterstid. Bak reflektoren sees en fast GPS-installasjon.

I tillegg til InSAR måles bevegelser i ustabile fjellpartier ved hjelp av en presis GPS-metode. GPS kan brukes overalt hvor man kan komme til og gir fulle tre-dimensjonale bevegelsesvektorer. Målingene skjer enten på faste GPS-installasjoner, som måler gjennom hele året, eller ved enkelvise målinger på bolter montert i fjell. Boltene måles typisk inn en gang hvert år eller annethvert år i forbindelse med kartlegging i felt.

GPS montert på en bolt i et ustabilt fjellparti ved Kåfjord i Troms.

Ved å kombinere InSAR og GPS med strukturell kartlegging og andre målinger i felt får geologene detaljert viten om hvordan deformasjonen skjer.

Detaljert kart med InSAR-data og GPS-vektorer fra det ustabile fjellpartiet Gammanjunni 3 i Manndalen i Troms. De røde fargene i InSAR svarer til bevegelser på omkring 6 cm/år. Illustrasjon: Martina Böhme, NGU