Byggeråstoffer

Grå og unnselig stein til bygninger, betong, veier og infrastruktur er ett av de råstoffene som det brukes mest av, både globalt og lokalt. Dette kalles gjerne byggeråstoffer. NGU kartlegger ressurser og undersøker bruk av byggeråstoffer i fortid, nåtid og framtid.

Byggeråstoff deles gjerne inn i kategoriene naturstein, pukk, sand og grus.

Naturstein er betegnelsen på stein som kan sages, spaltes eller hugges til bruk i bygninger, monumenter og utearealer. Naturstein inndeles i blokkstein, skifer og murestein.

Pukk og grus brukes til bygge- og anleggsformål, som for eksempel veier, asfalt og betong. Råstoffene tas ut fra fjell ved sprengning (gjerne kalt pukk) eller fra naturlige løsmasser, som for eksempel grusavsetninger. Materialet knuses og sorteres før bruk.