Bunnsedimenter

Hva er egentlig materialet som dekker havbunnen, og som gjør at noen områder gir et godt feste for koraller og svamper, mens andre områder vrimler av børstemark og slangestjerner? Bunntypen er viktig i mange sammenhenger - derfor er bunnsedimenter (kornstørrelse) et våre mest etterspurte kartprodukter.
Eksempel på bunnsedimenter bestående av sand, grus, stein og blokk. Bilde: MAREANO.

Når vi kartlegger havbunnen og lager kart over bunnsedimenter basert på kornstørrelse har vi en liste på nesten 30 klasser å velge mellom. Bunnsedimenter består oftest av blandinger av flere forskjellige kornstørrelser, og derfor trenger en klasser for flere forskjellige sedimentsammensetninger i tillegg til for eksempel ren sand. Her følger eksempler på noen klasser benyttet ved utarbeidelse av kartet Bunnsedimenter (kornstørrelse):

  • Slam: Finkornete, homogene sedimenter bestående av leir og silt. Slam kan finnes i forsenkninger med meget svake bunnstrømmer på kontinentalsokkelen.
  • Grusholdig sandholdig slam: Dårlig sorterte sedimenter bestående hovedsaklig av leir og silt, men med varierende mengder sand og grus innblandet. Bunntypen opptrer i områder med relativt svake bunnstrømmer, både på kontinentalsokkelen og på kontinentalskråningen.
  • Sand: Dominert av partikler i sandfraksjonen, men kan inneholde små mengder gruspartikler og/eller slam. Sand er oftest et erosjonsprodukt knyttet til bunnstrømmer, og legger seg gjerne i skråninger der strømstyrken avtar. Sandige bunntyper forekommer både på kontinentalsokkelen og på kontinentalskråningen.
  • Grusholdig sand: Sand er den dominerende kornstørrelsen, men bunntypen inneholder også betydelige mengder grus. Grusholdig sand er vanlig både på kontinentalsokkelen og kontinentalskråningen, og opptrer i områder med relativt sterke bunnstrømmer som er i stand til å transportere sanden.
  • Sandholdig grus: Grus er den dominerende kornstørrelsen, men bunntypen inneholder også mye sand. Sandholdig grus er vanlig både på kontinentalsokkelen og kontinentalskråningen, i områder med sterke bunnstrømmer.
  • Grus, stein og blokk: Dominert av grus, stein og blokk, med kun mindre mengder sand og/eller slam. Bunntypen dominerer i områder med sterke bunnstrømmer, der mer finkornete sedimenter er vasket ut/erodert bort, eller forhindres i å bli avsatt på grunn av sterk strøm. Bunntypen er vanlig i bankeområdene på sokkelen.
  • Harde sedimenter eller sedimentære bergarter: Blotning av faste sedimenter eller sedimentære bergarter på havbunnen. Dette kan være gamle sedimenter sammentrykket av isbreer eller mange millioner år gamle sedimentære bergarter. Opptrer ofte i bratte skrenter på kontinentalskråningen.

Til tolkning av kornstørrelse bruker vi terrengformer (fra multistrålebatymetri), bunnreflektivitet (fra multistrålebatymetri), fotografier og videoopptak av bunnen, bunnprøver tatt med grabb, bokscorer, slede og multicorer samt seismiske data. Inndeling i bunntype tilpasses målestokk på kartproduktet, samt detaljeringsgraden til dataene som er benyttet under tolking og kartframstilling.

Eksempel på kart over Bunnsedimenter (kornstørrelse) fra www.mareano.no
Eksempel på kart over Bunnsedimenter (kornstørrelse) fra www.mareano.no.

Relaterte prosjekter

Mareano
Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.