Biotoper

Biotoper er områder med særegne bunndyrsamfunn og likt fysisk miljø. Biotopkart er en viktig del av den nye kunnskapen, både fra MAREANO og fra kystnære kartleggingsprosjekter som Astafjordprosjektet i Sør-Troms. Kartene benyttes ved utforming av forvaltningsplaner og til annen rådgivning knyttet til bruk av havet.
Blomkålkoraller på øverste del av kontinentalskråningen utenfor Troms. Foto: MAREANO.

Biotopene som identifiseres gjennom MAREANO-kartleggingen har unike sammensetninger av arter, og representerer bestemte miljøforhold som styrer denne sammensetningen. Den mest kostnadseffektive måten å lage flatedekkende kart over biotoper på havbunnen, er modellering. Gjennom MAREANO har vi funnet at dybdeinformasjon fra multistråleekkolodd kan brukes til å beregne ulike terrengvariabler, som sammen beskriver miljøforskjeller i ulike områder på en tilfredsstillende måte. I tillegg gir bunnreflektivitet (backscatter) fra multistråleekkolodd en indikasjon på bunntype.

Biotopkartene lages i tre steg, og er et samarbeid mellom geologer og biologer. Første steg er å identifisere og mengdebestemme arter og dyregrupper fra video. Disse artsobservasjonene blir brukt i en multivariat ordineringsanalyse som grupperer prøvene med hensyn på likheter i artsammensetning. Det å identifisere den mest relevante inndelingen er utfordrende. Som hjelp til dette benytter vi en annen statistisk analyse som finner skillene mellom grupper basert på objektive statistiske kriterier.

Når materialet er klassifisert i grupper, eller biotoper med karakteristiske artsammensetninger, benyttes denne grupperingen til å angi “læringsdata” i modelleringsarbeidet. Da er målet å gå fra punktdata til heldekkende flater som angir utbredelsen av områder hvor det er stor sannsynlighet for å finne disse biotopene. Essensielt for denne modelleringen er de flatedekkende kartene med multistråledata. Disse dataene blir benyttet til å beregne ulike terrengvariabler som er gode indikatorer for miljøet. 

Modellert fordeling av biotoper i området Nordland VI. Forklaring på fargekodene er gitt på www.mareano.no.
Modellert fordeling av biotoper i området Nordland VI. Forklaring på fargekodene er gitt på www.mareano.no.

Relaterte prosjekter

Mareano
Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.