Bioklastiske sedimenter

Bioklastiske sedimenter er et begrep som brukes for å beskrive karbonatholdige sedimenter dannet fra døde organismer, hovedsaklig skjell og kalkalger (skjellsand) og karbonatsedimenter rundt korallrev.
Bioklastiske sedimenter består av biologisk materiale blandet med andre mineralpartikler. Sedimentet kan innholde mange forskjellige kornstørrelser. Avstanden mellom de røde laserpunktene er 10 cm. Foto: MAREANO.

Sedimenttypen omfatter karbonatsedimenter dannet av skjell og kalkalger (skjellsand) i kystsonen, og karbonatsedimenter på kontinentalsokkelen, oftest rundt korallrev. Bioklastiske sedimenter kan variere i kornstørrelse fra leir til blokk, og ha forskjellige kildeområder. Lokalt avsatte bioklastiske sedimenter nær korallrev består oftest av korallsand og blokker av dødt korallrev, men sedimentene kan også ha en betydelig prosentandel leir, silt og sand transportert utenfra med havstrømmene.

Kart over bioklastiske sedimenter inneholder ikke informasjon om andel levende og døde organismer, og heller ingen informasjon om arter. Dette er som på land, der geologiske kart heller ikke inneholder biologisk informasjon. På MAREANOs kartsider er ”Bioklastiske sedimenter” en av sedimentklassene på kart over Bunnsedimenter (dannelse), som tilsvarer kvartærgeologiske kart på land. Bioklastiske sedimenter kartlegges ved hjelp av akustiske metoder (batymetri og bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd, sonar), sedimentprøvetaking og videoobservasjoner.

Relaterte prosjekter

Mareano
Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.