Berggrunnsgeologi

Berggrunnsgeologi omhandler jordas utvikling og hvordan ulike prosesser gjennom tid har gitt opphav til nåtidens fordeling av ulike bergarter på overflaten og nedover i dypet.

De eldste bergartene i Norge er mer enn 2,9 milliarder år gamle gneiser som finnes i Finnmark. På kontinentalsokkelen har vi bergarter som er noen få millioner år gamle. Dette tidsrommet dekker en stor del av jordas utvikling fra dannelsen av planeten for 4,6 milliarder år siden, og fram til i dag.

Norges berggrunn er et speilbilde av en lang historie som strekker seg gjennom nesten 3 milliarder år. I bergartene finner vi spor etter gamle fjellkjeder som har oppstått og gått til grunne gjennom erosjon og avleiring i takt med at jorda har utviklet seg og nye kontinenter gradvis har vokst fram. Parallelt med dette har de fysiske forholdene på jorda stadig endret seg. Oksygenrik atmosfære oppstod for ca 2,4 milliarder år siden, og dyre- og planteliv som kan sammenlignes med det vi finner i dag oppstod først for 5-600 millioner år siden.

Norge er en del av det Fennoskandiske skjoldet som utgjør det prekambriske grunnfjellet i Skandinavia. De eldste bergartene i grunnfjellet (eldre enn 2, 5 milliarder år) finnes i Finnmark og langs kysten i Troms og Vesterålen. Mot sør og vest blir berggrunnen gradvis yngre - men likevel er grunnfjellet eldre enn 900 millioner år i Sør-Norge. Over grunnfjellet ligger den 400-500 millioner år gamle Kaledonske fjellkjeden som et markert belte langs vestlige Skandinavia. De yngste bergartene på land i Norge finnes i Oslofeltet der det blant annet er tydelige spor etter vulkansk aktivitet for 250-300 millioner år siden. Denne kunnskapen er grunnlaget for å forstå hvordan berggrunn og landskap har oppstått gjennom tid - i takt med endringer i tektoniske forhold (platedrift), klima og utviklingen av jordas livsformer.

Berggrunnen gir oss tilgang til livsviktige naturressurser i form av ulike slag byggeråstoffer, malmer og mineraler som er et nødvendig grunnlag for et moderne samfunn. Nøkkelen til å forstå hvor vi best kan finne verdifulle materialer er en best mulig forståelse av bergartenes opphav og sammensetning.

Berggrunnskart viser sammen med geofysiske kart hvordan bergarter med varierende alder og opphav fordeler seg geografisk og mot dypet. Slike kart framstilles i ulike målestokker og har dermed ulike formål. Regionale kart i liten målestokk gir oss det store bildet, mer detaljerte kart er grunnlaget for samfunnets bruk av informasjon om berggrunnen til alle slags formål.

Relaterte prosjekter

MINN
Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.