Berggrunn

NGU kartlegger Norges berggrunn og har ansvar for den nasjonale berggrunnsdatabasen. Berggrunnskart er tilgjengelig på nett og kan bestilles som trykte kart.

NGU har gitt ut berggrunnskart over hele Norge i målestokk 1:250.000. Mer detaljerte kart er finnes i større målestokker, vanligvis målestokk 1:50.000.

NGUs kunnskap om norsk berggrunn er tilgjengelige som kart, databaser og publikasjoner. Berggrunnskart i målestokk 1:250 000 dekker hele landet. Mer detaljerte kart finnes i målestokk 1:50.000, denne serien omfatter nå ca. 55 prosent av Norges landareal. Begge kartseriene er fritt tilgjengelig og kan lastes ned gjennom NGUs karttjeneste på nett. Norgeskart i 1:1 mill skala, samt kart som inkluderer Nord-Europa med havområder (1:4 mill) kan bestilles som trykte produkter.

Landet blir til

I forbindelse med kartleggingen blir det foretatt strukturgeologiske undersøkelser, studert petrologi, gjort kjemiske analyser og aldersbestemmelser av bergartene for å karakterisere berggrunnen bedre. Vi ønsker gjennom dette å bidra til en økt kunnskap om de geologiske prosessene som har formet landet.

Geologiske ressurser

Geologiske kart og systematisk utforskning av berggrunnen gir kunnskap og informasjon som er nødvendig for å kunne ta beslutninger om bærekraftige bruk av landets ressurser, i forbindelse med areal- og miljøplanlegging, samt under vurdering av naturfarer som skred og radon.

Forenklet geologisk berggrunnskart over Norge.
Forenklet geologisk berggrunnskart over Norge. Bare klikk på bildeteksten og du laster opp bildet i stor versjon.