Arealplanlegging

Geologisk informasjon er nødvendig for å forvalte grus- og pukkressursene på en fremtidsrettet måte.

Samfunnsutviklingen går stadig raskere og fører til økt press på arealer og ressurser, spesielt nær byer og tettsteder. For å opprettholde en målsetning om en bærekraftig utvikling må det legges til rette for en forsvarlig og fremtidsrettet utnyttelse av grus- og pukkressursene.

Geologisk informasjon

NGU har ansvar for å fremskaffe nødvendig geologisk informasjon om forekomstene, og gjøre den tilgjengelig for bruk i planprosesser knyttet til Plan- og bygningsloven og for andre brukere med behov for informasjon om grus- og pukkressursene.

Det er et stort behov for grus og pukk til en rekke nødvendige samfunnsoppgaver. For å dekke fremtidige behov for byggeråstoff må grustak og pukkverk som er i drift sikres utvidelsesmuligheter. Dette kan gjøres ved å sette av områder til fremtidig råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.

Konsekvensutredning

Det er viktig at forekomster som ennå ikke er tatt i bruk sikres mot endringer av arealbruken som kan gjøre framtidig utnyttelse vanskelig. Tilsvarende må det tas hensyn til allerede igangsatt aktivitet ved etablering av nye uttaksområder.

Ved regulering av nye uttak eller utvidelse som omfatter 200 dekar eller uttak av 2 mill. m3 masse eller mer, kreves det at tiltakshaveren gjennomfører konsekvensutredninger for å belyse miljøhensyn og andre samfunnsmessige fordeler og ulemper.

Nasjonal interesse

Reguleringsplaner legger betingelser for blant annet tidsrammer for drift, sikring mot utslipp og skjerming mot støv og støy, sikkerhet, drift, utforming og avslutting av uttaksområdene. I reguleringsforutsetningene kan det også settes krav til driftsplaner som viser hvordan reguleringsbestemmelsene er tenkt fulgt opp.

For å gi kommunene et bedre grunnlagsmateriale i arealplanleggingen og de beste forutsetningene ved avveininger mot andre verdier knyttet til arealbruken, har NGU klassifisert forekomstene i Grus- pukk- og steintippdatabasen som internasjonalt viktig, nasjonalt viktig, regionalt viktig, lokalt viktig, lite viktig eller ikke vurdert. Klassifiseringen er gjort etter nærmere gitte kriterier.