Guri Venviks bilde

Guri Venvik

Forsker
Telefon: 73904313

Vann til nytte og besvær

Bilde fra Melhus kommunes ORMEL-prosjekt, som handler om optimal ressursutnyttelse av grunnvann til oppvarming og kjøling i Melhus og Elverum. Foto: Randi Kalskin Ramstad.
Vann har den unike egenskapen at det er livsviktig! Men i byer og tettbygde strøk er det ofte fraværende håndtering av store mengder nedbør, som kan føre til store skader. På den andre siden kan grunnvann være en fornybar energikilde med stort potensiale, som Melhus kommune demonstrerer. I anledning verdens vanndag 22. mars gir vi VANN og grunnvann litt ekstra oppmerksomhet.

Økt mengde nedbør i korte perioder er noe flere har opplevd. Eksemplene på mye regn på kort tid er mange og friskt i minne. Kvam i september 2018. Oslo i juni og august 2019, som NRK skriver om. Det er ikke uvanlig at E6 eller Dovrebanen er stengt pga flom eller skred. Mye nedfør kan gi store skader. Både på bygninger og infrastruktur.

Oversvømmelse i byer

Byer har endret seg mye med utvikling og vekst. Naturlige forhold for håndtering av store mengder nedbør, er ofte fraværende i byer og tettbebygde strøk. Tette flater av asfalt og betong hindrer naturlig infiltrasjon av vann. Den fysiske endringen fra et naturlig til et konstruert miljø, gir økt avrenning, store mengder overflatevann og mindre nedbør som går ned i grunnen. Grunnvann i bakken forekommer naturlig overalt. Det er med på å stabilisere grunnen og tjene økosystemtjenester som gir stabilt tilgang på vann.

Manglende påfyll av overflatevann til grunnvann og et stabilt grunnvannsnivå, gir blant annet:  

  • Sammenpressing (kompaksjon) av sedimenter
  • Nedbryting av organisk materiale når det blir eksponert for oksygen
  • Endring i poretrykk ved synkende grunnvannsnivå

Disse prosessene gir innsynkning på overflaten og kan gi skader på bygninger og infrastruktur. I Oslo sentrum ga endringer i undergrunnen pga utbygging i Bjørvika, senkning av grunnvannet og redusert poretrykk. Oslo sentralbanestasjon, spesielt området med togspor, opplevde økning i innsynkning i grunnen og synlige skader.  

Tørke påvirker grunnvannet og gir økt fare for brann

Økt nedbør gir mer kjente utfordringer, i norsk perspektiv. Det motsatte, altså mangel på regn og tørke er vi ikke så vant med i Norge. Sommeren 2018 ble for mange en deilig sommer med mye bading. Baksiden ble tørre gressenger, sviktende avlinger og harde vilkår for bønder og buskap. Mangelen på nedbør ble synlig i de fleste vassdrag, spesielt i Sør-Norge.

Liten vannføring i elver påvirker også grunnvannet. Dette gir seg utslag i økt skogbrannfare. Vi har friskt i minne de herjende brannene i Australia ved årsskiftet. Manglende nedbør er den største årsaken, men ved vedvarende tørke synker grunnvannsnivået og økosystemet er mindre rustet mot brann. Lignende tendenser forekom i Sør-Norge sommeren 2018, med forbud mot åpen ild, grilling og utendørs røyking.

Grunnvannet er med på å stabilisere økosystemet, og jevne ut hyppige variasjoner i nedbør. Vi vet at store endringer i grunnvannsnivået, spesielt tørke, har påvirkning på grunnvannskvaliteten. Fora og fauna er også avhengig av et stabilt grunnvannsnivå. Vi vet dessverre ikke de store konsekvensene av klimaendringer på overflatevann og grunnvann, men det er sikkert at utfordringer kommer. 

Grunnvann til nytte – fornybar energi

 

 

På nyttesiden har grunnvann flere kvaliteter. Grunnvann har gode egenskaper for oppvarming og kjøling av bygg, siden det holder konstant årstemperatur mellom 4-10 grader.

Private energibrønner i fjell er utbredt. Nå øker bruken av grunnvann i løsmasser til åpne løsninger i  større anlegg. Melhus kommune er en foregangskommune i utvikling og etablering av en fellesløsning for Melhus sentrum,med ORMEL-prosjektet. Det har et stort potensial for uttak av fornybar energi med lavt CO2 avtrykk.  

Flere tettsteder har en skjult ressurs i bakken, til bruk som fornybar energi eller reservevannkilde. Siden Norge har nok overflatevann som er rent nok til drikkevannskilde, har ikke grunnvann fått mye oppmerksomhet. Ressursen i bakken er derfor fortsatt ukjent.

Mer lesestoff

Metrologisk institutt skriver om at «Vi venter kraftigere styrtregn om sommeren». 

Miljødirektoatet skriver om «Skred» i forbindelse med klimaendringer.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) om «Tørke- og flomåret 2018.

Grunnvann i Norge – mer info om grunnvann

Referanser

Hanssen-Bauer, I., Førland, E.J., Haddeland, I., Hisdal, H., Lawrence, D., Mayer, S., Nesje, A., Nilsen, J.E.Ø., Sandven, S., Sandø, A.B., Sorteberg, A. & Ådlandsvik, B. 2017 Klima i Norge 2100 NCCS report no. 2/2015.