Undersøkte trekant-jordskred

Prosjektet har fokusert på detaljert feltkartlegging av geologi, geomorfologi og stratigrafi i løsne- og utløpsområdene.
Trekantformede jordskred (innenfor kategorien ikke-kanalisert jordskred; på engelsk debris avalanche) er en type løsmasseskred som kjennetegnes ved at skredet starter i et punkt og utvider seg kontinuerlig langs skredløpet til en stor bredde i dalbunnen. Det gjør at slike skredhendelser kan bli svært ødeleggende.

Denne typen jordskred er ikke den vanligste i Norge, men det har vært flere store hendelser i bebygde strøk de siste årene.

Det viser seg at det nasjonale aktsomhetskartet for jord- og flomskred ikke fanger opp denne typen jordskred godt nok, og ved farevurdering og faresonekartlegging er det lite kjent hvor slike skred kan utgjøre en risiko.

NGU startet derfor et mindre NVE-finansiert forskningsprosjekt i 2013 - "Forbedret bruk av geologiske parametrer ved skredfarevurdering" - for å se nærmere på trekantformede jordskred og øke kunnskap om denne skredtypen. Fem trekantformede jordskred i Møre og Romsdal, som ble utløst mellom 2003 og 2015, er inkludert i prosjektet:

  • Viromdalen, Sunndal kommune
  • Borga, Rauma Kommune
  • Todalen, Surnadal Kommune
  • Vatne og Årset, Ørsta kommune

Prosjektet har fokusert på detaljert feltkartlegging av geologi, geomorfologi og stratigrafi i løsneområdene og hvor skredene utvider seg. I tillegg er det utført GIS-analyser for å se nøyere på topografiske parametere, som blant annet helningsgrad, siktevinkel og dreneringsveier.

Studien har også inkludert tilgjengelige meteorologiske data for hver lokalitet, før og ved skredhendelsen. De to hovedmålene i prosjektet var å finne i) viktige geologiske eller topografiske egenskaper som karakteriserer løsneområdet og ii) faktorer som bidrar til at skredet utvider seg.

Prosjektet er avsluttet med en NGU rapport, som oppsummerer feltobservasjoner og konklusjoner fra alle fem skredhendelser. Rapporten finner du vet å trykke på lenken i høyre spalte.

Studien har også inkludert tilgjengelige meteorologiske data for hver lokalitet, før og ved skredhendelsen.