Morten Smelrors bilde

Morten Smelror

Forsker
Telefon: (+47) 73904180

Suksess med vitenskapelige boringer gjennom 20 år

Aivo Lepland fra NGU og kolleger undersøker kjerner fra russisk side av det Fennoskandiske skjold samlet inn i 2007.
International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) kan i år feire 20 års suksess med et 40-talls vellykkede vitenskapelige boreprosjekter på fem kontinenter. Programmet har bidratt til ny viten om jordskorpen og de geologiske prosessene som former naturen rundt oss. ICDP har også i betydelig grad fremmet internasjonalt samarbeid innen geovitenskapene, gjennom praktisk arbeid i felt og forskning på høy nivå. I dag er 20 land med i programmet, og nye medlemsland er på vei inn.

International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) er et flernasjonalt initiativ som skal fremme og finansiere vitenskapelige boringer på land. Boringene gir oss muligheter til å studere geologiske prosesser og fenomener som påvirker og former jorda, og til å teste geologiske modeller. ICDP-prosjektene fokuserer på fysiske og kjemiske prosesser som forårsaker jordskjelv og vulkanutbrudd, årsaker til og virkninger av klimaendringer, effekter av større meteorittnedslag på klima og livet på jorda, kunnskap om den dype biosfæren og dens relasjoner til geologiske prosesser og utviklingen av livet på jorda, hvordan sedimentære bassenger og hydrokarbonressurser oppstår og utvikles, hvordan mineralforekomster dannes under ulike geologiske betingelser, grunnleggende fysiske prosesser knyttet til platetektonikk og varmestrøm, masse- og væsketransport gjennom jordskorpa, og hvordan vi bedre kan tolke og anvende geofysiske data for å bestemme strukturer og egenskaper i jordskorpa.

Programmet finansieres av de 20 deltagerlandene. Norsk medlemskap er finansiert gjennom Norges forskningsråd, mens det administrative ansvaret er lagt til Norges geologiske undersøkelse (NGU).

ICDP-programmet bidrar til å sikre finansiering for effektivt planlegging og gjennomføring av boreprogrammer. Forskere og ingeniører fra alle deltagerlandene kan sende inn prosjektforslag til ICDPs vitenskapelige komité (SAG, Scientific Advisory Group). Normalt vil man først søke om midler til å gjennomføre et eller flere internasjonale arbeidsmøter (workshops), der målsetting, organiseringen, finansieringen og gjennomføring av det aktuelle boreprosjektet diskuteres og planlegges. ICDP har etablert en operasjonell støttegruppe (OSG, Operational Support Group) som kan bidra i planleggingsfasen, og til å gi sentral administrativ, teknisk og operasjonell hjelp under gjennomføringen av selve boreprogrammet. OGS har utviklet skreddersydd boreutstyr for ulike operasjoner, og har et ansvar for utvikling og drift av ICDPs sentrale vitenskapelig og operasjonelle databaser.

Forslag som blir positivt vurdert av SAG vil bli videreutviklet til endelige prosjektforslag (full proposals). Disse blir vurdert av ICDPs bredt sammensatte Executive Committee, før de eventuelt formelt blir godkjente som ICDP-prosjekt og tildelt en bevilgning av ICDPs AOG (Assembly of Governors). Fra programmet ble opprettet i 1996 og fram til i dag er det kommet inn 336 ulike forslag. Til sammen 65 planleggingsmøter og i alt 47 boreoperasjoner er finansiert gjennom ICDP. Boreprogrammene er spredt over hele verden og inkluderer bl.a."San Andreas Fault Zone Observatory at Depth" lokalisert i Parkfield, California, "Hawaii Scientific Drilling Project" ved Hilo på Hawaii, "Drilling Active Faults in Souh African Mines" i Wiwatersrand i Sør-Afrika, "Lake Peten-Itza Drilling Project" i Gautemala, "Lake El'gygytgyn Drilling Project" i Russland og "Iceland Deep Drilling Project".

Norske forskere har vært, og er, involverte i en rekke forslag og boreprosjekt rundt om i verden, inkludert Malawi-sjøen (klima-arkiv for de siste 800 000 år), Dødehavet (paleomiljø og klima), Chesapeake Bay (meteoritt-krater), Fennoskandiske skjold i Russland (utvikling av jordens atmosfære og tidlig liv for 2,5-2 milliarder år siden), Barberton grønnsteinsbelte i Sør-Afrika (jordas tidligste liv og utvikling), Oman (Samail ofiolitt), Chicxulub (meteoritt-krater), Åreskutan (kaledonsk skyvedekke), Nord-Sverige og Nord-Finland (post-galsiale forkastninger), Tanzania (tidlig tertiær paleoklima og miljø), Surtsey (vulkan) og Krafla (magma-kammer). Norsk innsats i ICDP har aldri høyere enn i 2016, med deltagelse i 2 nye forslag til arbeidsmøter og 4 nye forslag til boreprogram.  

Vi vil med dette oppfordre norsk forskningsmiljø til å utnytte de mulighetene som vår deltagelse i ICDP gir. De internasjonale planleggingsmøtene er åpne for alle interesserte, og tidspunkt og sted for møtene blir annonsert i EOS. Hvis du arbeider med problemstillinger som tas opp i de kommende planleggingsmøtene bør du ta kontakt med de internasjonale gruppene som nå utvikler forslag til nye boreprosjekter. Merk at ICDP også tilbyr ulike opplæringskurs for studenter og forskere (inkl. boreteknikker, borehullslogging, hydraulisk testing, feltkurs m.v.). Utfyllende informasjon fins på www.icdp-online.org