Kari Grøsfjelds bilde

Kari Grøsfjeld

Forsker
Telefon: 73904102

Hentet Svalbard-prøver i Bremen

NGU-forsker Kari Grøsfjeld på plass i Bremen for å undersøke kjerneprøver tatt på Svalbard. Dette er en del av det norsk-indiske klimaprosjektet PACT.
I starten av desember 2016 var tre av prosjektdeltakerne i klimaprosjektet PACT (Pliocene Arctic Teleconnection) på plass i Bremen for å samle inn prøver fra Ocean Drilling Project (ODP) kjerner boret på Yermakplatået nordvest for Svalbard.

PACT er et indisk-norsk samarbeidsprosjekt (INDNOR) støttet av Norges forskningsråd. Hensikten er å samle inn klimadata fra Arktis og sammenligne disse med data i fjerntliggende områder i Asia. Vi skal undersøke variasjonen i havisutbredelsen gjennom tid og se hvordan svingningene kan ha influert på monsundannelsen i Det indiske hav og Det arabiske hav. Klimadataene skal inn i klimamodeller for å rekonstruere klimaet i de ulike områdene og påvise sammenhenger. 

Les tidligere blogginnlegg om PACT her

De fleste av seksjonene med sedimenter var allerede gjennomboret fra tidligere prøvetaking. Hullene var plugget igjen med isopor for å holde sedimentet på plass.
De fleste av seksjonene med sedimenter var allerede gjennomboret fra tidligere prøvetaking. Hullene var plugget igjen med isopor for å holde sedimentet på plass. 

Kjernene vi prøvetok  ble for mange år tilbake boret gjennom sedimenter avsatt på Yermakplatået, langs marginen av det arktiske hav. Havstrømmer har gjennom ulike tidsperioder fraktet varme fra sydligere breddegrader helt opp hit. Vi hentet ut prøver fra sedimenter avsatt under en varmefase som fant sted for om lag 3 til 3.3 millioner år siden. Den gang var klimaet på disse nordlige breddegradene betraktelig varmere enn i dag. Det var sannsynligvis sammenlignbart med det som FNs klimapanel har spådd for den nære framtid. 

..... og gjør undersøkelser ved PC-en.
Guiliana Panieri (spesialist på foraminiferer og stabile isotoper) 
fra CAGE og Jochen Knies (geokjemiker og 
prosjektkoordinator for Norge via CAGE) 
fra NGU henter ut prøvene på lageret i Bremen.... 

Hver gang en prøve tas blir den tastet inn i en exel-fil.  Prøvelapp blir automatisk skrevet ut, klar til å klistres på plastposen med prøvemateriale.

I løpet av dagene samlet vi inn godt over 500 prøver til ulike formål. Vi delte broderlig og søsterlig. PACT er et internasjonalt samarbeid med aktører fra flere land. Noen av prøvene skal sendes til NCAOR (National Centre for Antarctic and Ocean Research) i Vasco-da-Gama i Goa i India for geokjemiske analyser.  Andre sendes til Birbal Sahni Institute of Palynology (BSIP) i Lucknow i India. De skal undersøke mikroskopiske organismer som levde i det arktiske havet og rekonstruere vegetasjonen på land. En forsker fra Universitet i Plymouth (UP) skal undersøke kjemiske substanser felt ut av organismer som levde i nær tilknytning til havis. Resten av prøvene tok vi med i bagasjen til Norges geologiske undersøkelse I Trondheim (NGU) og Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE)  i Tromsø. Ved NGU skal vi se på mikroskopiske organismer, såkalte dinoflagellatcyster som levde i overflatevannet over Yermakplatået. Noen av organismer er arter som i dag kun lever i subtropiske og ekvatoriale farvann. Andre trives under helt andre forhold og kan for eksempel tolerere havis. CAGE vil undersøke stabile isotoper fra mikrofossilgruppen foraminiferer. Dette skal de gjøre i samarbeid med NCAOR. Isotopene vil kunne bringe fram en høyoppløselig temperaturkurve. Selve foraminiferfaunaen skal også kartlegges. De ulike foraminiferene levde enten på havbunnen, eller høyere oppe i vannmassene som i  overflatevannet. I løpet av få dager klarte vi å samle inn materiale som vi vil komme til å jobbe med i de neste fire årene fremover. Vi er godt fornøyd med fangsten.