Eyolf Erichsens bilde

Eyolf Erichsen

Forsker
Telefon: (+47) 73904163

Grus- og pukkforekomster av nasjonal eller regional betydning

Dumper med et lass med pukk.
Sand, grus og pukk inngår som viktige råstoff til all bolig- og infrastrukturutbygging. Foto: NGU
NGU har nå utarbeidet en revidert klassifikasjon av grus- og pukkforekomster av nasjonal eller regional betydning.

Bygge- og anleggsnæringen er en av de største landbaserte næringene i Norge. Sand, grus og pukk (knust berg) inngår som viktige råstoff til all bolig- og infrastrukturutbygging. Framtidas utbygging må skje innenfor bærekraftige rammer og tilpasses klimaendringer.

For å fremme en bærekraftig utvikling stilles det, som en del av plan- og bygningsloven, nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

Behov for ressurser

Som støtte til arealforvaltningen klassifiserer NGU de viktigste mineralske ressursene. Ut fra tilgjengelig informasjon er det nå utarbeidet en revidert klassifikasjon av grus- og pukkforekomster av nasjonal eller regional betydning. Det er samtidig viktig å påpeke at mange forekomster klassifisert som lokal betydning, er viktige for å dekke kommunens eget behov for ressurser.

God arealforvaltning kan bidra til at nye uttak av byggeråstoffer blir liggende i nærheten av spesielt store forbrukssteder. Kort transportavstand vil kunne innfri målsetningen om at klimafotavtrykket skal reduseres. I tillegg er det viktig at masser egnet som byggeråstoff, og som er av god kvalitet, i størst mulig grad gjenvinnes.

Samlet vurdering

Det vil alltid være et visst subjektivt skjønn som ligger til grunn for vurderingen av forekomstens betydning som ressurs. Vurderingen må ikke betraktes som endelig og kan bli endret over tid. Forekomstens betydning er vurdert i forhold til andre forekomster innenfor en kommune eller en større region. Det er en samlet vurdering som legges til grunn ved bedømmelse av forekomstens betydning.

Her er oversikten over forekomster av nasjonal eller regional betydning fra NGUs databaser

Bilde av seks personer rundt et bord.

Her er NGU-teamet bak oppdateringen. Fra venstre Thomas Hibelot, Annette Granseth, Mark Simoni, Eyolf Erichsen, Annina Margreth og Rolv M. Dahl. Foto: Rune Eian/NGU