Rolv Magne Dahls bilde

Rolv Magne Dahl

Forsker
Telefon: 73904308

Flyndreforbud og naturmangfold

Denne plakaten vakte betydelig oppsikt i Ringvebukta i Trondheim. Selv om det ikke er noen grunn til å forholde seg til "forbudet", gir spøken grunn til å reflektere over mangfoldet i naturen.
Den 20. april kunne vi lese i Adresseavisen om en oppsiktsvekkende plakat i Ringvebukta. Den kunngjorde et forbud mot å kaste flate steiner fra stranda, fordi de var blitt så sjeldne. Vi som liker å «kaste flyndre» (også kalt «å kaste smutt») ble heldigvis raskt beroliget, plakaten viste seg å være bare en spøk.

Likevel er det en tynn liten steinflik av alvor i dette: Stein er også natur.

Geologisk mangfold

I Naturmangfoldloven defineres naturmangfold som summen av biologisk mangfold, landskapsmangfold og geologisk mangfold. De fleste av oss kjenner til det biologiske mangfoldet og mange er opptatt av at dette forvaltes og beskyttes på en best mulig måte. Begrepet «geologisk mangfold» er nok ikke like godt kjent blant folk flest, selv om det er et viktig begrep. Det geologiske mangfoldet en forutsetning for det biologiske mangfoldet.

Variasjonen i bergarter og løsmasser avgjør hvilke planter og dyr som trives på jorda over. Bergarter, mineraler, sand og grus slites sakte men sikkert ned og avgir ulike typer næringsstoffer til jorda. Noen næringsstoffer, inneholder eksempelvis kalk og er svært populære hos de fleste planter. Andre inneholder mindre gunstige forbindelser av for eksempel nikkel, og gir en helt annen type plantesammensetning.

Videre er det slik at jorda som plantene står i, består av masser som i mer eller mindre grad slipper igjennom vann. Tett leire eller mer porøs sand eller grus, avgjør hvor mye fuktighet jorda kan holde på. Evnen til å holde på fuktighet og tilgangen til næringsstoffer er viktige kilder til variasjon i naturen på jorda. Derfor bidrar et variert geologisk mangfold til et variert og robust plante- og dyreliv.

Geologien er naturens egen historiefortelling, skriver bloggforfatteren. Dette bildet er fra Leka i Nord-Trøndelag, en av landets viktigste geo-attraksjoner. Foto: Gudmund Løvø.

Naturens historiefag

Samtidig kan steder med spesiell geologi være viktige i seg selv, på samme måte som kulturminner er det. Geologi er på et vis naturens eget historiefag, og noen steder vises  gode vitneprov på hvordan denne historien har forløpt, enten det er Jutulhogget, fossiler på Slemmestad, Raet på Jomfruland, restene etter meteorkrater i Hallingdal eller fjellene på Leka. Slike steder utgjør noe vi kan kalle naturhistoriens egne kulturminner, eller geosteder.

Som for det biologiske mangfoldet, trengs det også kunnskap om det geologiske mangfoldet; hvordan det varierer, påvirker naturen og våre liv, og hvordan vi skal ta vare på lokaliteter som viser jordas historie. Det geologiske mangfoldet må også forvaltes. Noen ganger må også enkelte geologiske lokaliteter beskyttes, som en del av naturmangfoldet. Noen steder er geologien vernet, eksempelvis sjeldne fossiler, spesielle mineraler eller rødlistede landskapstyper. Eksempler på det siste er raviner ved Gardermoen og jordpyramidene ved Otta. Flyndrestein langs Trondheimsfjorden havner imidlertid ikke i den kategorien, så du må gjerne kaste flyndre med god samvittighet. Etterpå kan du lese mer om det geologiske mangfoldet på ngu.no.