Morten Smelrors bilde

Morten Smelror

Forsker
Telefon: (+47) 73904180

Aktiv norsk deltagelse i boreprogram

Prøver fra ICDP-boringene gjøres tilgjengelige for forskere fra hele verden. Her pakker Melani Mesli materiale fra FAR-DEEP boringene i Russland. Foto: NGU
International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) har framskaffet ny viten om jordskorpen og geologiske prosesser som virker rundt oss, og har i betydelig grad bidratt til å fremme internasjonalt samarbeid innen geovitenskapene. Etter 15 år som medlemsland kan vi konkludere med at norske forskningsmiljø har vært aktive partnere i programmet.

Samlet har 180 forskere fra norske institusjoner bidratt til 60 søknader, og deltatt på 20 planleggingsmøter og et tilsvarende antall vitenskapelige boreprosjekt rundt om i verden. I dag er 20 land med i ICDP.

International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) er et flernasjonalt initiativ som skal fremme og finansiere vitenskapelige boringer på land. Boringene gir oss en mulighet til å studere geologiske prosesser og fenomener som påvirker og former jorda, samtidig som de gir oss muligheter til å teste geologiske modeller. ICDP-prosjektene fokuserer på fysiske og kjemiske prosesser som forårsaker jordskjelv og vulkanutbrudd, årsaker til og virkninger av klimaendringer, effekter av større meteorittnedslag på klima og livet på jorda, kunnskap om den dype biosfæren og dens relasjoner til geologiske prosesser og utviklingen av livet på jorda, hvordan sedimentære bassenger og hydrokarbonressurser oppstår og utvikles, hvordan mineralforekomster dannes under ulike geologiske betingelser, grunnleggende fysiske prosesser knyttet til platetektonikk og varmestrøm, masse- og væsketransport gjennom jordskorpa, og hvordan vi bedre kan tolke og anvende geofysiske data for å bestemme strukturer og egenskaper i jordskorpa.

20 deltagerland

ICDP ble initiert i 1996 og programmet finansieres av 20 deltagerland. Norge ble medlem i 2002 og fornyet sitt medlemskap i 2012. Norsk deltagelse er finansiert av Norges forskningsråd. Det administrative ansvaret er lagt til Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Tor Erik Finne (til venstre) og kolleger undersøker borekjerner fra russisk side av det Fennoskandiske skjold samlet inn i 2007. Foto: NGU

ICDP-programmet bidrar til å sikre finansiering for effektivt planlegging og gjennomføring av boreprogrammer innenfor temaene som er nevnt ovenfor. Forskere og ingeniører fra alle deltagerlandene kan sende inn prosjektforslag til ICDPs vitenskapelige komité (SAG, Scientific Advisory Group). Normalt vil man først søke om midler til å gjennomføre et eller flere internasjonale arbeidsmøter (workshops), der målsetting, organiseringen, finansieringen og gjennomføring av det aktuelle boreprosjektet diskuteres og planlegges. ICDP har etablert en operasjonell støttegruppe (OSG, Operational Support Group) som kan bidra i planleggingsfasen, samt gi administrativ, teknisk og operasjonell hjelp under gjennomføringen av selve boreprogrammet. OGS har utviklet skreddersydd boreutstyr for ulike operasjoner, og har videre et ansvar for utvikling og drift av ICDPs sentrale vitenskapelig og operasjonelle databaser.

Forslag som blir positivt vurdert av SAG vil bli videreutviklet til endelige prosjektforslag (full proposals). Disse vil bli vurdert av ICDPs bredt sammensatte Executive Committee før det eventuelt formelt vil bli godkjent som et ICDP-prosjekt og tildelt en bevilgning av ICDPs AOG (Assembly of Governors).

Over hele verden

Planleggingsmøter og boreoperasjoner, som er finansiert gjennom ICDP, er spredt over hele verden. Norske forskere har vært, og er, involverte i forslag og boreprosjekt i Lake Edward og Malawi-sjøen i Øst-Afrika (800 000 år klimaarkiv), i San-Andreas forkastningen, i Chelungpu-forkastningen i Taiwan, boringer inn Mauna Kea vulkanen på Hawaii, boringer ved Surtsey og inn i magmakammeret til Krafla på Island, boringer i meteoritt-kraterne ved Chixulub (kritt-tertiær grensen) i Mexico og Chesapeake Bay (sen eocen) i Canada, boringer på russisk side av det Fennoskandiske skjold (jordas atmosfære og tidlig liv for 2,5-2 milliarder år siden), i Barberton grønnsteinsbelte i Sør-Afrika (jordas tidligste liv og utvikling), i Samail-ofiolitten i Oman, boringer gjennom paleogen i Tanzania og gjennom trias i den vestlige delen Nord-Amerika (geokronologi, klima og miljø), boringer i det Kaledonske skyvedekket og ned i grunnfjellet mellom Trondheim og Østersund, forslag om boringer av dype hull i Amazonas for å studere og dokumentere utvikling av miljø og biota (biodiversitet) i regnskogen gjennom geologisk tid, samt forslag om å bore gjennom aktive forkastninger i Nord-Europa.

Et internasjonalt evalueringspanel konkluderte i 2011 med at de gjennomførte boreprogrammene har vært en suksess, og at man gjennom disse har greid å nå hovedmålene med ICDP. Spesielt trekker panelet fram det vellykkede samarbeidet med industrien innen områdene geotermisk energi, mineralressurser og gasshydrater. Evalueringspanelet konkluderer med at planleggingsmøtene (workshops) som har vært gjennomført har vært et meget effektivt verktøy for internasjonalt samarbeid, teambygging, kompetanseutvikling og -overføring, samt utvikling av de suksessfulle boreprosjektene.

Oppfordring til andre

Vi vil med dette oppfordre norske forskningsmiljø til å utnytte de mulighetene som vår deltagelse i ICDP gir. De internasjonale planleggingsmøtene er ​åpne for alle interesserte, og tidspunkt og sted for møtene blir annonsert i EOS. Hvis du arbeider med problemstillinger som tas opp i de kommende planleggingsmøtene bør du ta kontakt med de internasjonale gruppene som nå utvikler forslag til nye boreprosjekter. Vi vil også nevne at ICDP tilbyr ulike opplæringskurs for studenter og forskere (inkl. boreteknikker, borehullslogging, hydraulisk testing, feltkurs m.v.). Utfyllende informasjon fins på www.icdp-online.org