Start
08.02.2022 / 09:00

Slutt
08.02.2022 / 16:30

NGU-dagen 2022: Fra Gjerdrum til Hurdal - geologi for framtida

Bilder som illustrerer teamene for NGU-dagen 2022. Alle foto/illutrasjoner: Geir Mogen og Cecilie Bjerke, NGU.

Gjerdrumkatastrofen gjorde et sterkt inntrykk på alle nordmenn.

Vi skal bygge og bo på trygg grunn, og ser at klimaforandringer kan utfordre våre boligområder, vår infrastruktur, vårt næringsliv og vår samfunnsutvikling.

Hurdalsplattformen vitner om tydelige ambisjoner for klimatilpasninger og økt bærekraft i det grønne skiftet, både nasjonalt og internasjonalt. Plattformen setter også behovet for geologisk kartlegging på dagsorden.

Hvordan sikrer vi at geologisk informasjon og kompetanse støtter opp under Hurdalsplattformen? Hvordan digitaliserer og deler vi geologiske data best mulig? Kort sagt – hvordan skaper vi geologisk kunnskap for framtida?

Hold av tirsdag 8. februar 2022 til NGU-dagen. Denne gang blir arrangementet digitalt, men som i alle tidligere år, helt gratis!

Programmet finner du under. Det kan forekomme endringer i programmet. 

Meld deg på NGU-dagen 2022 via Teams.

Velkommen til NGU-dagen

 • 09:00 May Britt Myhr, direktør NGU - Velkommen til NGU
 • 09:12 Nærings- og fiskeridepartementet
 • 09:24 Johnny Welle, kartverkssjef - Neste versjon av geografisk infrastruktur
 • 09:36 Nils Gunnar Kvamstø, havforskingsdirektør - Hilsen fra den nye HI-direktøren
 • 09:48 Beinstrekk

Hvordan kan bergarter og mineraler bidra i det grønne skiftet?

 • 10:00 Henrik Schiellerup, avdelingsdirektør NGU - Hvordan kan bergarter og mineraler bidra i det grønne skifte?
 • 10:05 Frode Hvattum, senior director BD Sustainability, FREYR Battery - The Role of batteries and minerals in Decarbonizing the World
 • 10:17 Håvard Gautneb, forsker NGU - Våre verdier i bakken
 • 10:29 Trond Watne, geolog Rare Earths Norway - Kan Fensfeltet danne grunnlag for en norsk verdikjede for permanentmagneter?
 • 10:41 Nolwenn Coint, forsker NGU - Norske fosfatressurser som kilde for sjeldne jordartsmetaller
 • 10:53 Tom Heldal, forsker NGU - Eurolithos: Bærekraftig natustein; renessanse for naturstein
 • 10:58 Mark Uwe Simoni, forsker NGU - Jakten etter byggeråstoffer for framtida: Med NGU fra geologi til sirkulærøkonomi
 • 11:03 Q&A
 • 11:15 Lunsj

Hvordan må vi jobbe for å løse naturkrisen?

 • 12:15 Jostein Mårdalen, avdelingsdirektør NGU - Hvordan må vi jobbe for å løse naturkrisen?
 • 12:20 Reidulv Bøe, seksjonsleder NGU - Marin kartlegging for naturforvaltning og næringsutvikling
 • 12:32 Kirsten Redmond Kristiansen, seniorrådgiver Statsforvalteren i Rogaland - Erfaringer fra bruk av marine grunnkart
 • 12:44 Ida H. Gunnleiksrud og Mikis van-Boeckel, forskere NGU - Rødlisting og kartlegging av landformer, status og veien videre
 • 12:56 Beinstrekk

 

 • 13:10 Anders Bryn, førsteamanuensis Naturhistorisk museum UiO - Naturtyper og geologi – kartlegging og bærekraft
 • 13:22 Rolv Magne Dahl, forsker NGU - Geologisk mangfold som ressurs i fremtidens naturforvaltning
 • 13:34 Øyvind Bonesrønning, seniorrådgiver Natur i Norge, Artsdatabanken - Økologisk Grunnkart: Geologien, en viktig del av naturmangfoldet
 • 14:00 Beinstrekk

Hvordan kan vi planlegge for trygg samfunnsutbygging i lys av klimaendringene?

 • 14:15 Kjersti Løvseth Ruud, avdelingsdirektør NGU - Hvordan kan vi planlegge for trygg samfunnsutbygging i lys av klimaendringene?
 • 14:20 Inger-Lise Solberg, forsker NGU - Gjerdrumskredet - et tverrfaglig puslespill
 • 14:32 Lars Harald Blikra, seksjonssjef NVE - Hvor trygt skal vi bo 
 • 14:44 Guri Venvik, forsker NGU - Hvorfor er grunnforhold viktig for bærekraftig byutvikling?
 • 14:56 Atle Dagestad, forsker NGU - Grunnvann - til glede og besvær
 • 15:08 Ole-André Helgaas, geotekniker/skredfaglig rådgiver, Statens vegvesen - Klimatilpasning på vegnettet
 • 15:20 Q&A

Oppsummering

 • 15:30 Kjersti Løvseth Ruud og Henrik Schiellerup, avdelingsdirektører NGU - Satsinger og veien videre