Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

11415 resultater
Norges geologiske undersøkelse inviterer til digital dugnad, og ber folk melde inn dårlig kapasitet i drikkevannsbrønner.
Data i 3D er viktig for fremtiden. NGU satser på økt bruk av data i flere dimensjoner, og etablering av ulike data i 3D. På denne siden vil vi gjerne vise deg noen eksempler på 3D-data i utvalgte visualiseringsverktøy.
Gir brønnen din for lite vann nå i sommer? Er din brønn påvirket av tørken? Klimaprognoser tilsier at det vil bli flere og lengre tørkeperioder i fremtiden, og vi ønsker å vite mer om hvordan det kan påvirke grunnvannet i Norge.
Høye konsentrasjoner av kvikksølv, PCB og andre organiske miljøgifter innenfor område 06 på Sklinnabanken førte i oktober 2017 til at Fiskeridirektoratet stengte feltet for alt fiske etter kveite. I november 2017 ble det bevilget 4 mill. NOK til MAREANO for å kartlegge det aktuelle området i 2018. Det ble bestemt å bruke 10 toktdager med Kartverkets skip M/S Hydrograf.
Rapporten beskriver resultatene av oppredningsforsøk på apatitt-rik biotitt-pyroksenitt for å teste ulike oppredningsmetoder i lab skala, for om mulig å produsere et renest mulig apatitt konsentrat. Ikke uventet ga den pyroksenittiske bergarten prosessmineralogiske utfordringer både med tanke på frimaling og selektiv mineral- separasjon. Det ble i denne omgang valgt å forsøke og utvikle et prosessteknisk flytskjema basert på våt nedmaling i stavmølle og flotasjon som første separasjonstrinn.
NGU performed consecutive geophysical investigations in the Åknes area from 2004 until 2007 in connection with the Åknes/Tafjord project. These investigations consisted of 10 km of ERT profiling distributed in 10 profiles, 8 km of georadar profiling distributed in 10 profiles and 1.8 km refraction seismic profiling distributed in 4 profiles. All results were presented in NGU reports (Rønning et al. 2006; Rønning et al.
I 2017 fikk NGU en hyggelig telefon. Det var Bjørnar Nyland som ringte, initiativtager og ildsjel til prosjektet Helgelandstrappa i Vefsn kommune.
Noregs geologiske undersøking (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressursar, lausmassar og grunnvatn.
Undergrunnsprogrammet skal øke tilgangen til, og forbedre kvaliteten på informasjon om undergrunnen. Programmet bidrar til at både NGU og samfunnet kan redusere kostnader ved å nyttegjøre seg av mer geologisk informasjon.
Her vil du finne ulike historiske kartprodukter og nedlastbare datasett som ikke inngår i våre nasjonale geologiske databaser.
Forvaltning av geofaglig kunnskap og data er en av NGUs kjerneoppgaver. Den økende mengden av data som samles inn skal ivaretas, lagres og forvaltes på en måte som gjør den anvendbar i dag og i generasjoner framover.
 
 
På denne siden finner du lenker til ulike programvare eller APIer NGU utvikler
HEMNE: Forskere lager et jordarkiv over deler av Norge. Kunnskap om den naturlige kjemiske sammensetningen av jorda vår kan brukes til både mineralleting, undersøkelser av forurenset grunn – og i kriminalsaker.
Under finner du prosesserte geokjemiske data fra MINN- og MINS-programmene (Mineralressurser i Nord-Norge, Mineralressurser i Sør-Norge)
Under finner du oversikt over trykte kart (JPG,PDF) samt prosesserte data fra programmene MINN (Mineralressurser i Nord-Norge) og MINS (Mineralressurser i Sør-Norge)
Vår bruk av personopplysninger
Utarbeidet i samarbeid med Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.
Grunnvann er en viktig faktor for grunnstabilitet. Når grunnvannsstanden senkes i jordmassene, kan massene sette seg. Dette vil kunne skape store problemer for bygninger og konstruksjoner som er fundamentert på setningsømfintlige løsmasser.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomfører i sommer flymålinger over deler av Østlandet. Målingene skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for å vurdere radonfare og cesiumnedfall etter Tsjernobylulykken.
Mer innhold kommer snart...
Lurer du på noe innen geologi?
NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts.
Her finner du en liste over brosjyrer fra Norges geologiske undersøkelse. Listen omfatter både faglige brosjyrer og brosjyrer som presenterer NGUs virksomhet.
Mer innhold kommer snart...
Alunskifer; bergarten som gir oss alt - som vi ikke vil ha.
I Norge er brønnborere pålagt å innrapportere brønnene de borer, en prosess som i hovedsak har foregått med penn, papir og brevpost. Nå lanserer NGU den nye digitale rapporteringstjenesten Brønnreg, som skal forenkle oppgaven.

Avdeling for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ledes av Berte Figenschou Amundsen.

I løpet av de siste 20-30 årene har NGU bygd opp stor erfaring i innsamling, prosessering og tolkning av en rekke geofysiske datasett, både på land og til havs.

Kommunikasjonslaget har ansvar for den interne og eksterne kommunikasjonen ved NGU med områder som blant annet omfatter nettsider, mediekontakt, grafisk formgiving, bibliotek, markedsføring og arrangementer ved NGU. Laget har ni medarbeidere.

Vannmengde og vannkvalitet i brønner varierer og er avhengig av bruksbehov. Forunder¬søkelser gir en indikasjon om hva en kan forvente i løsmasser. For fjellbrønner er det ikke mulig å foreta forundersøkelser.
Mer innhold kommer snart...
Mer innhold kommer snart...
Kva for problem med vasskvaliteten av kjemisk art kan oppstå i ein grunnvatnsbrunn

Sider