Innholdstype

Fagområde

Publiseringsår

Publikasjonstype

Fylke

1252 resultater
... NGU har foretatt en omfattende kartlegging av norsk berggrunn. Det er blitt laget en egen trykt kartserie med berggrunnskart for ... av berggrunnskart for Norge - med og uten Svalbard. Berggrunn Berggrunn ...
... gneiser som ble dannet for 1100-900 millioner år siden. Berggrunn med ressurser Berggrunn med ressurser ...
... vanligvis målestokk 1:50.000. NGUs kunnskap om norsk berggrunn er tilgjengelige som kart, databaser og publikasjoner. Berggrunnskart ... av naturfarer som skred og radon. NGU kartlegger Norges berggrunn og har ansvar for den nasjonale berggrunnsdatabasen. Berggrunnskart ...

NGU har foretatt en omfattende kartlegging av norsk berggrunn. Det er blitt laget en egen trykt kartserie med berggrunnskart for Norge. Her finner du nettversjonen av denne serien samt databasen GENINO, et søkeverktøy for geologiske enheter i Norge. Geologiske kart og systematisk utforskning av berggrunnen gir kunnskap og informasjon som er nødvendig for å kunne ta beslutninger om bærekraftige bruk av landets ressurser, i forbindelse med areal- og miljøplanlegging, samt under vurdering av naturfarer som skred og radon.

Søk på geologiske enhenter i Norge i søket under.

 

 

 

 

... Når det gjelder sammenhengen mellom vegetasjon og berggrunn er ikke denne så veldig utpreget i Trondheim.  Dette skyldes at ... som er relativt næringsfattige (lite kalk). Hvilken berggrunn finner vi i Trondheim? Og hvilken sammenheng er det mellom berggrunn ...
Hvilke geologiske prosesser har formet berggrunnen i Trøndelag?
... tema jordarter. - NGU, 1990 Hva er forskjellen på berggrunn og løsmasser?   Forskjellen på berggrunn og løsmasser Forskjellen på berggrunn og løsmasser ...
... er nå tilgjengelig i en WMS-tjeneste. Ny karttjeneste: Berggrunn N50 Ny karttjeneste: Berggrunn N50 ...
NGUs mest populære kart på nett er berggrunnskartene. Nå er N50-serien gjort klare for digital bruk. Både nedlasting og karttjeneste er tilgjengelig. 55 prosent av landarealet er dekket av datasettet.
Et nytt berggrunnskart for Bergen ble trykket og gjort klar til den geologiske Vinterkonferansen i nettopp Bergen i januar. Nær 300 delegater deltok på det årlige fagmøtet.
HATTFJELLDAL: De kartlegger berggrunnen og jakter på mineralforekomster. I flere uker i høst har geologer trålet Hattfjelldal. Her kan det finnes både kobber, sink, gull og nikkel.
... for 4,6 milliarder år siden, og fram til i dag. Norges berggrunn er et speilbilde av en lang historie som strekker seg gjennom nesten ... siden. Denne kunnskapen er grunnlaget for å forstå hvordan berggrunn og landskap har oppstått gjennom tid - i takt med endringer i ...
Berggrunn N50 ...

Karttjenesten viser N50 berggrunnsdata - vektor. Dataene er hovedsakelig basert på den landsdekkende trykte berggrunnsgeologiske kartserien i målestokk 1:50.000. Kartene er scannet og digitalisert fra trykte kart. Datasettet omfatter kun berggrunnsflatene. Temakoder og egenskaper følger i hovedsak SOSI-standarden, versjon 4.0

Karttjenesten viser N250 berggrunnsdata - vektor. Dataene er hovedsakelig basert på den landsdekkende trykte berggrunnsgeologiske kartserien i målestokk 1:250.000. Kartene er konvertert til digital form ved hjelp av skanning og vektorisering. Datasettet omfatter kun berggrunnsflatene, og kan lokalt være tilført nye oppdaterte data. Store linjestrukturer (sprekker og forkastninger) er etablert som eget datasett (bergartsstrukturer). Punktsymbolene og måleobservasjoner på de trykte kartene er foreløpig ikke tilgjengelig i digital form. Temakoder og egenskaper følger i hovedsak SOSI-standarden, versjon 4.0

Berggrunn N250 ...
11 nye berggrunnskart frå NGU er gjort klare til bruk for kommunar, næringsliv og andre interesserte gjennom dei to siste åra.
Thoresen, M.K. Hovedtema 2: Landformer, berggrunn og løsmasser. Kvartærgeologisk kart over Norge. Tema: Jordarter.; ...
... (NGU) gransker nå 2,5 til 2 milliarder år gammel berggrunn. Skjult i berggrunnen 700 millioner års historie ligger ... grunnlag for liv? Til bunns i 2,5 milliarder år gammel berggrunn Til bunns i 2,5 milliarder år gammel berggrunn ...
Ellen M. O. Sigmond har drevet geologiske undersøkelser og laget bergrunnskart i over 40 år. Nå har NGU-forskeren utarbeidet fire nye kartblad. - Arbeidet er like spennende som å løse kriminalgåter, sier hun.
... På toppen av ryggen filmet vi noen partier med eksponert berggrunn (Figur 3), punkt "B" på videolinjen. Berggrunnen med den lagdelte ... vanndyp ("B" på videolinjen). Bunnen består av utstikkende berggrunn. En 700 m lang videolinje i boks 7 krysset en berggrunnsrygg på ...
... I tillegg er det vakkert her, sier Sigmond. Hvilken berggrunn som finnes i disse områdene, har påvirket plante- og dyreliv. Sur ... Kartblad Bandak. Kartblad Breive   Berggrunn fra kartblad Breive: Dette er en søylebasalt i Skyvassgruppa, ...
Berggrunnen forteller en tre milliarder år lang historie om hvordan landet vårt har blitt til.
Rapporten er en sammenstilling av eksisterende geologisk kartdata langs planlagt jernbanetrasé fra Kleverud til Skaberud langs østsiden av Mjøsa. På grunnlag av eksisterende datagrunnlag er det laget et berggrunnskart i målestokk 1:25.000. Disse er sendt som digitale kart til Jernbaneverket Utbygging. Det gjøres oppmerksom på at det geologiske datagrunnlaget stammer fra kartlegging for publisering i 1:50.000 og i 1:250.000 skala.
... lett å se at en del planter trives best når det er kalkrik berggrunn. Dersom det er mye skifer i berggrunnen forvitrer den lett og gir ... vegetasjonen. Hva er sammenhengen mellom vegetasjon, berggrunn og jordsmonn? Er det bare det at berggrunnen forvitrer som gir ...
Hva er forskjellen på et berggrunnskart og et kvartærgeologisk kart? Og er det noen forskjell på et kvartærgeologisk kart og et løsmassekart og i så fall hva er de vesentlige?
... og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet. Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge ...
... her. Dersom boringen også avdekker soner med forvitret berggrunn, vil det være av betydelig interesse for oljeselskapene, sier ... ved Universitetet i Bergen snakket en stund om at opphetet berggrunn kunne bidra med varme til byen. - Finner vi høye temperaturer ...
Berggrunnen på Andøya er helt unik; her finnes geologiske spor fra 2,6 milliarder år tilbake og helt fram til dinosaur-tiden. Nå kartlegger NGU berggrunnen på den spesielle øya i Vesterålen.
... reservoar for olje, og kunnskapen om dypforvitret og porøs berggrunn er også  viktig for å sikre tuneller. - Vi trenger en ... leiraktig saprolitt, som egentlig er oppsprukket og finmalt berggrunn. Med den nye laben, som daterer leiremineraler ved bruk av ...
... fysiske, kjemiske og mineralogiske egenskapene til landets berggrunn, løsmasser og grunnvann. I sitt arbeid skal NGU legge hovedvekt på ... er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge. Om NGU ...
... elektriske ledningsevnen til å kartlegge geologien, både berggrunn og løsmasser. Elektriske metoder ...
Jeg lurer på om det er tilfeldig at man finner gull i Eidsvoll og på Bømlo. Er det noe i berggrunnet som avgjør hvor man finner gull?
... 1:50 000 som ligger ute, det betyr at 56 % av Norges berggrunn er dekket. -  I tillegg har vi  46 berggrunnskart i ... på digitalt vis. Slik ser kartdatabasen for berggrunn i målestokk 1:50 000 ut på www.ngu.no. De små firkantene over ...
På oppdrag fra Statens vegvesen Hordaland er det utarbeidet en rapport om berggrunnsgeologien langs den planlagte Folgefonntunnelen Odda-Austrepollen. Rapporten bygger på feltarbeid utført i forbindelse med berggrunnsgeologisk kartlegging av kartblad Odda M 1:250 000. Tunnelen vil for det meste gå gjennom granittoide grunnfjellsbergarter tilhørende Kvinnheradbatolitten, men også gjennom omdannede andesittiske bergarter tilhørende Ullensvanggruppen i den østlige del av tunnelen.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.