Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

357 resultater
Skred forbindes ofte med store ulykker og katastrofer som fører til tap av ... mistet livet i skredulykker i Norge. Men de ulike typene skred er naturlige prosesser, og daglige hendelser, som er med på å forme landskapet over tid. Ordene skred, ras, laup, fall osv, brukes om hverandre, og har ulik betydning i ...
Samfunnet kan tilpasse seg faren for skred ved å redusere risikoen gjennom sikring eller overvåkning og varsling. ... av de geologiske og miljømessige forhold som kan føre til skred er den mest avgjørende forebygging, og utføres av NGU. ... Iain Henderson, NGU Gruppering av skred som følge av den nasjonale planen for kartlegging av skredfare. ...
Mer innhold kommer snart...
... jordens overflate og det er trolig mange flere undersjøiske skred enn det er skred på land. Å kartlegge spor etter skred under vann er både vanskelig og ...
... gjennom prosjektet Offshore Geohazards, der vi studerte skred og skredprosesser i Finneidfjord og Trondheim havn, men også på ... rasgropen etter Storeggaraset utenfor Møre. Studier av skred og skredfare i fjordene er gjennomført i en lang rekke prosjekter i ...
Nettportalen skrednett.no lanseres nå i nytt utseende, med ny portalløsning og ny kartapplikasjon. På Skrednett finner du skredinformasjon og oversikt over skreddata.
... flere mindre ulykker. Skrednett viser data om alle typer skred over hele landet på kart. Her vil du finne både informasjon om ... departementer med underliggende etater som befatter seg med skred og skredforebygging. En slik fordelig har gitt seg utslag i lite ...
... på data samlet inn i fjor høst, nemlig at det var store skred i nedre halvdel av skråningen. Langs skråningen er det et 250 km sammenhengende område som er berørt av skred, fra Trænadjupraset i sør til de dype gjelene utenfor Vesterålen. ...
... og forfattar. Engasjert Furseth har dokumentert skred over heile landet, og har skrive fleire bøker om emnet. Han har vore særskild engasjert i Tafjordulykka. I 1934 råka eit skred heimkommunen til Furseth, Norddal, og tok 40 menneskjeliv. ...
Utløpsområdet omfatter arealet som kan nås av en mulig skredhendelse. Skredets rekkevidde og utbredelse beregnes ved hjelp av ulike modelleringsverktøy for de forskjellige skredtypene.
... med fritidsaktiviteter, men også mange veier rammes av skred hvert år, og mange bolighus er bygget i skredutsatte områder. For å ... skredprosessene. Hva utløser skredene? Hvor går det skred, og hvor langt ut i dalbunnen kan skred fra skråningene nå? ...
Mange "nye" skred i hendelsesdatabasen En arbeidsgruppe bestående av medarbeidere ... 28.000 "nye" hendelser. I tillegg til skredulykkene (skred som har rammet mennesker eller ført til materiell skade), har vi nå fått samlet hendelser registrert av Statens vegvesen (skred mot veg), Jernbaneverket (skred mot jernbane) og ulike skredhendelser ...
... boligfeltet natt til 14. september 2005. Flom og skred Før jul i 2005 ba Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap både fylkesmennene og kommunene om en vurdering av skred- og flomutsatte områder i eget fylke. Direktoratet ønsket også å ...
- Mange land i verden har fjellskredutfordringer. I Norge er det spesielt interessant og viktig fordi konsekvensene av fjellskred kan bli så store, sier Reginald Hermanns, som leder Skredlaget ved NGU.
... ved etablering av en forsknings- og formidlingsenhet for skred. Det bevilges to millioner kroner til å påbegynne oppbyggingen av ...
... oversiktskartlegging av område der det kan vere fare for skred. I revidert statsbudsjett for 2007 vart det løyvd ytterligare fem ...
Kvikkleire (og andre typer sensitiv leire) finnes i områder med marine avsetninger, herunder marin leire. Dette er leire som opprinnelig er avsatt i saltvann, og som på grunn av landhevning etter istiden finnes nær eller over havnivå.
... til skur - ligger innenfor «1000-årsgrensa» (fare for ett skred med skadepotensial pr. 1000 år), resten er i områder hvor faren regnes ... områdene er nå klassifisert i 100-årssoner (fare for ett skred med skadepotensial pr. 100 år), 1000-årssoner (ett skred med ...
GRANSKER SKRED: Forsker Kari Sletten (t.h.) og geolog Anja Midttun gransker skred i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Her er de to i Hjelledalen over ... forskningsprosjekt om sammenhengen mellom vær, klima og skred: - Hovedmålet med GeoExtreme er å si noe om hvordan skredfaren vil ...
... I Høyanger er det ikke bare på Berge det har gått skred. Kommunen har i likhet med mange andre Vestlandskommuner en vakker og ...
... til tross for at ingen "noensinne" har sett at det har gått skred på plassen. Hvordan kan kommunen mene at tomta er potensielt ... regler for hva som tillates av skredfare (sannsynlighet for skred) for ulike typer bygninger.  Sikkerhetskravene er strengere enn i de ...
Ny versjon av WMS-tjenesten for Skredhendelser er nå klar til bruk.
... Plan for skredfarekartlegging dekker ulike typer skred. I tillegg til en helhetlig gjennomgang av kartleggingsarbeidet så ...
... (NVE) ansvaret for fem temadatasett knyttet til skred og kvikkleire. NVE har tatt over skreddata fra NGU NVE har tatt ...
Det er større fare for steinsprang enn for jordskred i områder med potensiell skredfare i Bergen. Det viser de første resultatene fra grovkartleggingen i kommunen.
... Ekspertene mener det ikke er overhengende fare for nye skred i området rundt rasgropa ved Gullholmstranda i Kattmarka i Namsos, men ...
... Les mer om forurenset byjord i Tromsø Les mer om skred på www.skrednett.no Les omtale fra NRK Troms ...
... området, vurdere stabiliteten, undersøke faren for nye skred og se på behovet for eventuelle umiddelbare sikringstiltak.  To ...
... Les artikkelen her. Geologiske studier viser at skred har vært normale hendelser under ulike klimaforhold de siste 10 000 år. ...
... vurderer. I en «100-årssone» kan det gå  flere skred hvert hundrede år, her vil all bebyggelse være forbudt. Innenfor en ... av en prat med geologene og forteller det han har erfart om skred og skredfare i nærområdet. NGU-geologene lytter interessert. De vet at ...
Skredforskar Thierry Oppikofer er heidra med pris for årets publikasjon ved Noregs geologiske undersøking.
... mennesker mistet livet i det som begynte som et undersjøisk skred i Finneidfjord sommeren 1996. To hus og deler av E6 raste på sjøen i ... bildet for stor versjon. Flere gamle skred Sørfjorden ved Finneidfjord i Hemnes kommune i Nordland har også ...
KLIMA OG SKRED: Lars Harald Blikra i det ustabile fjellpartiet Åkerneset i Møre og ... og infrastruktur - og tar menneskeliv. Ulike typer skred har drept 2000 mennesker i Norge de siste 150 årene. Direktør Suzanne ... (NGI) mener vi statistisk sett kan vente oss 10 store skred i Norge de neste 100 årene og at hver av dem kan ta flere titall ...
- Ja, det har gått mange flere skred i Trondheim gjennom tidene enn det vi hittil har vært klar over, sier ... og Tiller i Trondheim kommune, hvor det har gått flere skred gjennom historien. b) Dette er et opprinnelig ... både for kartleggere som lager faresonekart for nye skred, og for arealplanleggere i kommuner og fylker. Samtidig har NGUs ...
En ny satellitt i bane rundt Jorden skal gi enda bedre data for overvåking av skredfare og infrastruktur i Norge. Sentinel-1A ble nylig skutt opp fra romfartsbyen Kourou i Fransk Guyana.
... annet kartlagt kanaler på sjøbunnen, ferske spor etter skred, lokale bratte skråninger og flere groper med utstrømming av grunnvann. ... fastslår L’Heureux. I 1997 gikk det et undersjøisk skred ved boligområdet Fallet ved Rissa sentrum. Den siste kartleggingen viser ...
... at bevegelsene er relativt store. Sannsynlig med nye skred NGU har kartlagt flere store fjellskred som tidligere har løsnet fra ... store fjellskred, og sannsynligheten for at det vil gå nye skred i det aktuelle fjellpartiet blir av NGU vurdert til å være stor. ...
... får geologene ofte høre “her har det aldri gått skred”. Det kan stemme, men “manns minne” er som regel for kort til å ... Dette fordi det kan gå lang tid mellom hvert enkelt skred - kanskje hundrevis til tusenvis av år. Ligger boligen din ...
... Dette gir nye muligheter i kartlegging og forskning på skred og løsmasser, og det viser godt hvordan ulike geologiske fagfelt kan ... eller i dagen – siden disse vil fungere som barrierer mot skred, forteller Solberg. Variasjonene er store: Noen steder ligger ...
... høyest prioritet til tettbebyggelse og områder med eldre skred. Geologene anbefalte at Lyngseidet sentrum burde vurderes for ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.