34 resultater
Maringeologi har som målsetting at all geologisk kunnskap om havbunnen skal ... vår maringeologiske database. En stor del av arbeidet i Maringeologi foregår i samarbeid med forskere og institusjoner nasjonalt og ... til kartlegging i Norskehavet og Barentshavet. Maringeologi skal gjennom kartlegging og studier i norske kyst- og havområder ...

NGU leverer maringeologiske kart som dekker en lang rekke tema, blant annet bunnsedimenter (kornstørrelse og dannelse),sedimentasjonsmiljø, bunntyper, bunnforhold, forurensning og landskap og landformer. Kartene finnes også i ulike format tilpasset forskjellige brukergrupper. De senere årene har MAREANO-prosjektet, som dekker nordområdene fått mye oppmerksomhet, men NGU jobber også i mer kystnære strøk og i andre deler av de norske havområdene.

Maringeologi skal gjennom kartlegging og studier i norske kyst- og havområder bidra til den overordnede nasjonale målsetning om et rent og rikt hav, og bidra til å sikre at marine og geologiske ressurser forvaltes på en god og forsvarlig måte. Vi har som målsetting at all geologisk kunnskap om havbunnen skal være tilgjengelig gjennom vår maringeolgiske database. En stor del av arbeidet vårt foregår i samarbeid med forskere og institusjoner nasjonalt og internasjonalt, med finansiering eller delfinansiering fra forskningsråd, industri, EU og andre kilder. MAREANO-programmet mottar en øremerket bevilgning til kartlegging utenfor Lofoten og i Barentshavet.

... Og det beste er at alt er helt gratis. Nye tjenester fra maringeologi Nye tjenester fra maringeologi ...
... kart i den europeiske satsingen på blå vekst. Maringeologi i europeisk nettverk ...
... grunn terskel med liten eller ingen sedimentoverdekning. Maringeologi i Tresfjorden, Møre og Romsdal. ...
... bunnforhold slik at ulykker unngås og sikkerheten ivaretas. Maringeologi var tungt involvert i International Centre for Geohazards (ICG) ... av undersjøiske skred og skredfare er en viktig aktivitet i Maringeologi. Vi har vært involvert i en lang rekke kartleggings- og ...
Maringeologer har funnet spor etter det som trolig er en rekke miner fra andre verdenskrig i Oslofjorden. Minemerkene ligger ved Langøyene og stammer etter alt å dømme fra en britisk operasjon i september 1944.
... og grunn gass i havbunnen er en av hovedaktivitetene til Maringeologi. Vi har gjennomført flere prosjekter i samarbeid med ...
Norges geologiske undersøkelse, Universitetet i Bergen, Geologisk institutt, Avd.B og Forschungszentrum TerraMare gjennomførte i perioden 17.-25. juli et prøvetakingstokt (NGU-tokt 9205) i Skagerrak. Toktet inngår i det maringeolog- iske kartleggingsprogrammet om marin forurensning. Rapporten gir en oversikt over og refererer til innsamlede feltdata. Toktrapporten er skrevet på engelsk
... av prosjektleder Henning Jensen under Hovedprosjekt for Maringeologi ved NGU. Den foreliggende rapporten gir en samlet oversikt over ...
... sand/grus/pukk, geokjemi, geofysikk, grunnvann/infiltrasjon, maringeologi, malm, industrimineraler/naturstein og databaser/GIS. Et eget ...
... og dyphav, forteller forsker Dag Ottesen på Laget for maringeologi.  Han er en av mange NGU-ere som har bidratt i boka. ...
Aldri i løpet av de siste 2000 år har Golfstrømmen ved Svalbard vært varmere enn i dag. – Det er ingen opplagte naturkrefter som kan forklare dette, sier professor Morten Hald.
... 1) Data. 2) Berggrunnsgeologi, 3) Kvartærgeologi, 4) Maringeologi, 5) Geofysikk, 6) Geokjemi, 7) Malm- provinser, 8) ...
... avluttes i 2007. Dag Ottesen er i dag ansatt på laget for maringeologi ved NGU.  Prisen blir gitt for artikkelen: "Submarine ...
... for eksempel tareskog på Mørekysten. Les mer: Maringeologi ved NGU HASUT-prosjektet Kontaktpersoner ved NGU: ...
... i sekundet, seier Reidulv Bøe, som er leiar for Laget for Maringeologi ved NGU. - På dynene oppdaga vi og små sandrifler, som låg ...
Fjordbunnen er godt egnet til å rekonstruere historiske klimaendringer. NGU-forsker Johan Faust har studert bunnsedimenter fra Trondheimsfjorden. Resultatene kan bidra til ytterligere forståelse av de menneskeskapte klimaendringene.
De forurensede massene som ligger tildekket av sand ved Malmøykalven, er tilfredsstillende isolert fra miljøet rundt. Det viser en undersøkelse av seks sedimentkjerner som er tatt i det omstridte deponiet i Oslofjorden.
... kartlagt mange spennende former, forteller lagleder for maringeologi ved NGU, Reidulv Bøe. - Et område av spesiell interesse er ...
... fra NGU til suksessen i CAGE er forskere fra laget for maringeologi, Jochen Knies, også nestleder i fase 2 av CAGE, Aivo Lepland, ...
... NGU som en interessant samarbeidspartner innen felt som maringeologi, urbangeologi, miljøgeokjemi og skredkartlegging. Planlegger ...
De forurensede massene som er ført ned på dypet ved Malmøykalven ligger godt innenfor området som er tildelt for deponering. Det viser en ny kartlegging som Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gjort i Bekkelagsbassenget i indre Oslofjord.
... Naturstein og bygningsstein Miljøgeologi Maringeologi Kvartærgeologi Gruve- og bergverkshistorie ...
Tyske og norske forskere kartlegger Brattøra i Trondheim med en ny seismisk metode. Såkalte S-bølger skal avdekke grunnforholdene lag for lag, og skape en modell som gjengir undergrunnen i den oppfylte bydelen.
En av Norges eldste steinalderboplasser kan ha blitt utradert av en gigantisk flodbølge for nesten 12.000 år siden. Det viser undersøkelser av en boplass på Galta i Rennesøy kommune i Rogaland.
... Viktig kunnskap Reidulv Bøe er forsker og lagleder for Maringeologi ved NGU. Han ledet de geologiske undersøkelsene av området ved ...
Jordskjelv, fjellskred og undersjøiske ras kan utløse tsunamier også i Norge. Gjennom historien er en rekke mennesker blitt drept av flodbølger her i landet - og det kan skje igjen.
Forskere har i tre år saumfart sjøbunnen langs kysten av Skagerrak og fire norske fylker. Her har de gransket naturtyper, bunnforhold og terrengformer. Målet er å ta hånd om det rike biologiske mangfoldet på rett måte.
... atmosfære, ble dannet, forteller forsker ved NGUs lag for maringeologi, Aivo Lepland. Han ledet høstens arbeid med kjerneprøvene på ...
... seier Reidulv Bøe (biletet), som er leiar for Laget for Maringeologi ved NGU. - På dynene oppdaga vi og små sandrifler, som låg ...
... vatn, fortel prosjektleiar Liv Plassen ved NGU sitt lag for maringeologi.     - Kartlegginga er viktig i ...
... bredde i sin tilnærming til dypforvitring. Forskere på maringeologi, berggrunn, geofysikk og kvartærgeologi er involvert. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.