129 resultater
Fjellskred fra et ustabilt fjellparti, og relaterte flodbølger, skjer på få ... som vist i bildet fra Chile nederst på siden), etter fjellskred er avsetninger synlige i landskapet i tusener av år (se figur).  A) Fjellskred som skjer i løpet av minutter, B) Avsetninger av et fjellskred i ...
... blir kontinuerlig overvåket. Prosjektet "ROS-analyse for fjellskred i Troms" tar sikte på en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Troms fylke. Fjellskred i Troms ...
... overvåkings- og tiltaksbehov knyttet til store fjellskred i Norge. Stort samarbeid - Rapporten blir et viktig ... med andre fagetater, utarbeidet en rapport om store fjellskred i Norge. Ny rapport om store fjellskred Ny rapport om store fjellskred ...
... gir et alvorlig signal om at det her kan gå et stort fjellskred. De vurderer sannsynligheten for et skred fra Mannen til å være i ... NGU fortløpende målinger av bevegelsene. Fare for fjellskred fra Mannen Fare for fjellskred fra Mannen ...
Prosjektet "ROS analyse for fjellskred i Sogn og Fjordane" tar sikte på en systematisk kartlegging av ... i Flåm i Sogn og Fjordane. Prosjektet "ROS analyse for fjellskred i Sogn og Fjordane" tar sikte på en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Sogn og Fjordane fylke. Fjellskred i Sogn og Fjordane ...
... blir kontinuerlig overvåket. Prosjektet "ROS analyse for fjellskred i Møre og Romsdal" tar sikte på en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Møre og Romsdal fylke. Fjellskred i Møre og Romsdal ...
... G. Blikra, L. H. 0800-3416 ROS analyse for fjellskred i Troms 2007.041 Denne rapporten er en statusrapport for NGUs arbeid med prosjektet Forprosjekt - Fjellskred i Troms og representerer arbeidet som er utført ved slutten av ...
... sier Hermanns. Erfaringsmessig vil det gå to-tre store fjellskred i Norge i løpet av hundre år. I dag er fire ustabile fjellpartier ... annet enorme deformasjoner på fjordbunnen. Store fjellskred ned i norske fjorder kan skape mer enn farlige flodbølger. ...
... undersøkelse (NGU). - Slike skjelv kan trigge både fjellskred og jordras, noe som i sin tur kan skape farlige flodbølger. ... av 32 mennesker. *  For 100 år siden løsnet et fjellskred 500 meter oppe i Ramnefjellet i Loen i Sogn og Fjordane. I denne ...
... Foto: Åknes/Tafjord-prosjektet ROS-analysa over fjellskred i Møre og Romsdal gir ei samla oversikt etter 15 års arbeid over kvar og korleis risikoen for fjellskred gjer seg gjeldande. Hovudmålet med arbeidet er å sikre ...
... - Det er svært positivt at regjeringen tar faren for fjellskred alvorlig, sier administrerende direktør Arne Bjørlykke ved Norges ... plan vurdere behovet av et statlig engasjement ved fare for fjellskred. Arne Bjørlykke er fornøyd med initiativet: - NGU vil bidra ...
... å gi oss mange nye muligheter. Dess mer vi vet om hvordan fjellskred oppstår og opptrer, og hvilke forhold som fører til dem, desto ... skal følge skredene tettere enn noen gang. Overvåker fjellskred med fotolinse Overvåker fjellskred med fotolinse ...
... Iain Ganerød, Guri 0800-3416 ROS analyse for fjellskred i Troms 2006.040 Forkortet: Geologiske undersøkelser i Troms har vist at det har gått mange store fjellskred både i fjordene og på land. Selv om mange av de store fjellskreda ...
... Per Terje Redfield, Tim 0800-3416 ROS analyse for fjellskred i Troms 2009.023 Denne rapporten oppsummerer gjennomført ... feltsesongen i 2008 på den regional undersøkelsen av store fjellskred i Troms. Dette er en fortsettelse av et arbeid som begynte i 2003 og ...
... Per Terje Redfield, Tim 0800-3416 ROS analyse for fjellskred i Troms 2010.021 Denne rapporten oppsummerer gjennomført ... feltsesongen 2009 på den regional undersøkelsen av store fjellskred i Troms. Dette er en fortsettelse av et arbeid som begynte i 2003 og ...
... kommune ønsket å få gjennomført en utredning om fare for fjellskred og flodbølger i Fedafjorden. Denne NGU-rapporten gir en ... ved Grubedalen. Følgende volum er estimert for potensielle fjellskred fra disse to områdene: • Hangelandsspeilen: 8-12 000 m3. I ...
... Per Terje Redfield, Tim 0800-3416 ROS analyse for fjellskred i Troms 2008.025 Rapporten gir en oversikt over arbeidet som NGU har utført i prosjektet ROS Fjellskred i Troms i 2007, både regionalt og den mer detaljerte oppfølgingen ...
... H. C. Saintot, Aline 0800-3416 ROS analyse for fjellskred i Møre og Romsdal 2007.043 Historiske data viser at Møre og ... viktig med en systematisk gjennomgang av muligheten for fjellskred på fylkesbasis for å sikre fremtiden for de som bor i Møre i ...
... Aline Sætre, Stine 0800-3416 ROS analyse for fjellskred i Møre og Romsdal 2008.087 Fjellet Mannen, 1200 m over ... i blokk A gir et alvorlig signal med tanke på mulige fjellskred. Det mest sannsynlige scenariet er at nevnte 2-3 mill. m3 går ut i ...
... R.L. 0800-3416 Metodikk for konsekvensanalyser av fjellskred 2016.047 Denne rapporten beskriver NGUs metodikk for konsekvensanalyse av fjellskred, utviklet som del av den nasjonale kartleggingen av ustabile ...
Undersøkelsene er utført for å kartlegge utbredelsen og tykkelsen av de storefjellskredavsetningene mellom Bjørnarheim og Sanddalsvatnet nordøst forByrkjelo sentrum og Sanddalsvatnet nordøst for Byrkjelo sentrum.Undersøkelsene har omfattet georadarmålinger og refraksjonsseismikk. Målingeneer utført langs fylkesvegen gjennom skredområdet og langs en ny skogsbilsvegnord for fylkesvegen.
... Lauknes, Rom Rune 0800-3416 ROS analyse for fjellskred i Troms 2011.031 Rapporten oppsummerer feltarbeid og analyser ... ustabile fjellsider i Troms høsten 2010 under prosjekt ROS Fjellskred i Troms. Av 103 potensielt ustabile fjellsider ble 17 fjellsider ...
... Einar Saintot, Aline 0800-3416 ROS analyse for fjellskred i Sogn og Fjordane 2011.058 Målet med kartleggingen av ... med tilhørende sannsynligheter for prosessene tilknyttet et fjellskred fra området ved Mannen. Et stort fjellskred fra Mannen vil bli ...
... i Møre og Romsdal ligger svært utsatt til for store fjellskred og tilhørende flodbølger. Disse områdene er trolig de mest ... frem til metoder som kan estimere den reelle faren for fjellskred og flodbølger. Geologisk kartlegging og forståelse og ...
... kan være viktig for stabiliteten i området. Store fjellskred vil lage store flodbølger som vil true mange bebygde områder rundt ... på vakt overfor de ytterste områdene som kan gi større fjellskred som kan true bebyggelse og europaveien ved Indre Nordnes. Skred ...
... løsmassestrukturer i tilknytning til tidligere tiders fjellskred. Tross salt grunnvann og stedvis liten penetrasjon har ... i 200 meters bredde i sørvest. Georadarundersøkelser av fjellskred ved Fjærland, Sogn og Fjordane ...
... var å kartlegge skred- og rasmasser i forbindelse med store fjellskred. Skred- og rasmasser er indikert ved alle lokaliteter. Slike masser ... med kartlegging i området, viser at det har gått store fjellskred fra fjellområdet på Børa. En bør undersøke om de store ...
(Forkortet) I forbindelse med kartlegging av fjellskredavsetninger i Troms er det utført geofysiske målinger ved to lokaliteter i Kåfjord kommune (Djupvika og Manndalen). Formålet var å kartlegge tykkelse av og variasjoner i avsetningene. Målingene omfatter 5 georadarprofiler med samlet lengde på ca. 960 m og 2 refraksjonsseismiske profiler på tilsammen 385 m.
... strukturer og avsetningstyper i forbindelse med mulige fjellskred. Ved alle lokaliteter som er undersøkt viser georadaropptakene et ... der massene er antatt å være påvirket av store fjellskred. Stedvis sees diffraksjoner i dette mønsteret som kan indikere ...
... Loenvatnet (Stryn Kommune), hvor det er dokumentert totalt 7 fjellskred som har skapt flodbølge. De to største hendelsene var i årene ... Sogn og Fjordane har et høyt antall registrerte historiske fjellskred (nest flest i Norge etter Møre og Romsdal), samt flest omkomne ...
... Disse bratte fjellsidene har ført til flere store fjellskred siden siste istid. NGU har gjort en systematisk oversikt over 119 ... etter at isen smeltet. Farlige tsunamier Flere fjellskred har hendt i historisk tid og har ført til mange dødsfall, ...
... Vik Bjørkøy I disse dager pågår en konferanse om fjellskred, med NGU som vertskap. Mer enn 80 deltakere fra hele verden er samlet med fokus på fjellskred og overvåking av fjellskred. "Slope Tectonics 2014" er den tredje ...
... og 2) glideplan. Resultater fra flere historiske fjellskred gir at alder av avsetningen er generelt fra de første tusen år ...
... Sannsynlig med nye skred NGU har kartlagt flere store fjellskred som tidligere har løsnet fra dette området. Området er spesielt utsatt for store fjellskred, og sannsynligheten for at det vil gå nye skred i det aktuelle ...
I forbindelse med prosjektet Fjellskredkartlegging, har NGU utført geofysiske målinger på Breitind og Børa i Romsdalen. Hensikten med undersøkelsene var å se om en med geofysiske målinger kunne påvise permafrost og sprekkesoner i de to aktuelle områdene. Området på Breitind ligger på vel 1700 moh , mens Børa ligger en del lavere (vel 1000 moh) og er et ustabilt område med flere markerte større sprekker. Ved Breitind indikeres et ca. 1.5 meters tykt "aktivt lag" over et ca.
... høye fjell. De bratte fjellsidene har ført til mange store fjellskred siden siste istid. Tregrensen i Troms er generelt lav, som ... med et høyt antall ustabile fjellpartier og avsetninger av fjellskred som har gått i forhistorisk tid. Mange av ... siden. I Troms finnes det bare få registrerte historiske fjellskred i databasen Skrednett . Et eksempel er fjellskredet fra ...
... Leste om Tjellafonna, norgeshistoriens største fjellskred, på geoportalen.no. Der står det at det var en lukt av svovel fra ...
... Senteret skal kartlegge geofarer, som store fjellskred, følge med på hvordan grunnen synker i norske byer, og samtidig ha ... i bakken over hele landet. Et nytt senter skal kartlegge fjellskred, følge med på grunnforholdene og overvåke bevegelser i ...
... Eriksen, Harald Øverli 0800-3416 ROS analyse for fjellskred i Troms 2016.031 Gamanjunni 3 ligger i en vestvendt skråning, ...
... Fredrik Dalsegg, Einar 0800-3416 ROS analyse for fjellskred i Troms 2004.012 I forbindelse med fjellskredkartleggingen ved ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.